MOTIE Ring Eindhoven-Helmond

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

- de huidige Randweg bij Eindhoven werd gebouwd met de verwachting dat dit een robuuste oplossing tot het jaar 2030 zou zijn

- de huidige Randweg op dit moment al overbelast is en bij de geringste calamiteit leidt tot grote congestie of zelfs een verkeersinfarct op zowel de hoofd- als de onderliggende wegenstructuur

- de A67 tussen Asten en Knooppunt Leenderheide veel veiligheidsproblemen kent en dat (zelfs na een verbreding) er bij calamiteiten geen afdoende uitwijkmogelijkheden zijn

Overwegende dat:

- een ‘Mainport” zonder ruit in de hoofdwegenstructuur de naam ‘Mainport” niet waard is

- goede bereikbaarheid onontbeerlijk voor economische groei en succes is

Roepen het college op:

- de Noordoostcorridor alsnog aan te leggen en hiertoe het doorstartdossier ‘Gebiedsontwikkeling de Ruit’ ter hand te nemen

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant