Amendement ‘versnelling transitie veehouderij’

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

 • Bedrijven al jaren erop zijn ingesteld om in 2028 aan de strengere milieueisen te voldoen;
 • Door het voorgenomen besluit Versnelling transitie veehouderij één op de tien veehouders onder de armoedegrens komt of noodgedwongen het bedrijf moet sluiten;
 • De innovatieve stalsystemen niet op tijd ontwikkeld zullen zijn;
 • Het niet duidelijk is dat de innovatieve stalsystemen daadwerkelijk zullen renderen;
 • Er een ernstige bezorgdheid is dat de huidige aanpak alleen niche-ontwikkelingen zal faciliteren en geen bijdrage levert aan een brede markttransitie;

Overwegende dat:

 • De voorgenomen transitie veehouderij het ondernemerschap van veehouders erg moeilijk maakt;
 • De dure investeringen ten koste zullen gaan van dierenwelzijn;
 • Het meest contraproductieve effect van het voorgenomen beleid het feit is dat duurzame ketenconcepten, zoals 1-Ster Beter Leven, een substantieel volumeverlies zullen laten zien;
 • Met het voorliggende beleid veehouders in de praktijk gaan kiezen voor luchtwassers;
 • Luchtwasser niet bijdragen aan diervriendelijkheid en/of gezond stalklimaat;
 • Veehouderijen groter gaan worden om te overleven;
 • Dit beleid tot hoge schadeclaims gaat leiden;
 • De transitie niet actief stuurt op diervriendelijkheid;
 • De regeling niet juridisch waterdicht is;
 • De versnelde maatregelen onuitvoerbaar zijn voor de gemeenten;
 • De voornemens van het nieuwe kabinet sluiten helemaal aan bij de doelstellingen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij om bedrijven zonder toekomstperspectief in overbelaste gebieden te matchen aan toekomstgerichte bedrijven;
 • Door de warme sanering van het Rijk in de varkenshouderij de Brabantse versnelling van de transitie in de veehouderij overbodig kan worden, waardoor het van wijsheid zou getuigen om de maatregelen van de ‘transitie veehouderij’ uit te stellen tot er vanuit het nieuwe kabinet duidelijkheid is over de warme saneringsregeling;

Besluiten:

Bij Ontwerpbesluit I 66/17 B

“b. Versnelling transitie veehouderij

o €45 mln. te voteren als investeringskrediet t.b.v. Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij, waarbij €7,5 mln. Als risicoafdekking ten laste van de vrije begrotingsruimte wordt gealloceerd;

o €11,5 mln. (incl. risicoafdekking) beschikbaar te stellen voor de uitvoering in 2018 ten laste van voorfinanciering Verplaatsing Intensieve Veehouderij (€4 mln. uit Burap 2017) en € 7,5 mln. Ten laste van de vrije begrotingsruimte;

o Voor de periode 2019-2020 €15,6 mln. te reserveren binnen de vrije begrotingsruimte (stelpost) t.b.v. Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij.”

Te schrappen

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant