MOTIE continueren subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

  • De subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant is afgelopen;

Overwegende dat:

  • Wanneer de provinciale dekking wegvalt er minder dieren opgevangen kunnen worden;
  • Het wenselijk is dat er een gestructureerde opvang in Noord-Brabant blijft;
  • De financiële inzet klein is, maar een grote meerwaarde voor Noord-Brabant heeft;D
  • e provincie door het doorlopend creëren van nieuwe natuur in Brabant ook zorgt voor meer dieren die opvang behoeven;

Verzoeken GS:

  • De subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant voor 3 jaar te continueren en hiervoor dekking te zoeken binnen het budget voor Ecologie;
  • De aangehouden evaluatie van de eerste periode van de subsidieregeling opvang inheemse dieren zo spoedig mogelijk uit te voeren;
  • In deze evaluatie tevens te onderzoeken of en hoe de opvang ná de continuering financieel op eigen benen kan staan en de resultaten richting PS te sturen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant