MOTIE: Geen subsidie voor dierproeven

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 31 augustus 2018, ter bespreking van Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022

Constaterende:

- Dat uit de beantwoording op technische vragen is gebleken dat het college niet uit kan sluiten dat organisaties die zich bedienen van dierproeven gebruik zullen gaan maken van middelen uit het uitvoeringsprogramma;

Overwegende:

- Dat de regering de ambitie heeft uitgesproken om Nederland in 2025 wereldleider te laten zijn in proefdiervrij onderzoek;
- Dat Brabant als slimste regio van Nederland de ambitie moet hebben om bij het voornemen van de regering aansluiting te zoeken en zelfs het voortouw te nemen;
- Dat innovaties binnen life sciences & health er juist voor kunnen zorgen dat dit doel bewerkstelligd wordt;
- Dat uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat het juridisch mogelijk is om dierproeven uit te sluiten in de subsidieregelingen.

Roepen het college op:

Om uit te sluiten dat middelen vanuit het uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022 zullen vloeien naar organisaties die gebruik (willen) maken van dierproeven;

en gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Willems-Kardol 

PVV Noord-Brabant