MOTIE terugdraaien versnelling transitie veehouderij

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:


• Bedrijven al jaren erop zijn ingesteld om in 2028 aan de strengere milieueisen te voldoen;
• Door het besluit Versnelling transitie veehouderij één op de tien veehouders onder de armoedegrens komt of noodgedwongen het bedrijf moet sluiten;
• De innovatieve stalsystemen niet op tijd ontwikkeld zullen zijn;
• Het niet duidelijk is of de innovatieve stalsystemen daadwerkelijk zullen renderen;
• Er een ernstige bezorgdheid is dat de huidige aanpak alleen niche-ontwikkelingen zal faciliteren en geen bijdrage levert aan een brede markttransitie;

Overwegende dat:
• De versnelling van de transitie veehouderij het ondernemerschap van veehouders erg moeilijk zo niet onmogelijk maakt;
• De dure investeringen ten koste zullen gaan van dierenwelzijn;
• Het meest contraproductieve effect van het voorgenomen beleid het feit is dat duurzame ketenconcepten, zoals 1-Ster Beter Leven, een substantieel volumeverlies zullen laten zien;
• Met het voorliggende beleid veehouders in de praktijk gaan kiezen voor luchtwassers, die niet bijdragen aan diervriendelijkheid en/of een gezond stalklimaat;
• Veehouderijen groter gaan worden om te overleven;
• Dit beleid tot hoge schadeclaims gaat leiden;
• De transitie niet actief stuurt op diervriendelijkheid;
• De regeling niet juridisch waterdicht is;
• De versnelde maatregelen onuitvoerbaar zijn voor de gemeenten;

Dragen GS op:
• Om de versnelling van de transitie veehouderij terug te draaien en Brabantse boeren weer tot 2028 de tijd te geven om aan de strengere emissie-eisen binnen de transitie veehouderij te voldoen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant