Motie "terug naar 2028"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 december 2019, ter bespreking van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Constaterende dat:


• Brabant in het landbouwbeleid nog altijd een andere en scherpere koers vaart, met strengere regels en termijnen die afwijken van die in andere provincies;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een gelijke behandeling;
• De deadline voor vergunningsaanvragen, die GS op 1 januari 2021 wil zetten, nog steeds onrechtvaardig is en zo snel mogelijk van tafel moet;
• Brabant in het belang van behoorlijk bestuur de deadline van 2028 voor emissiearme stalsystemen uit het Stikstofconvenant van 2009 dient te handhaven;

Dragen GS op:
• om PS zo snel mogelijk een wijzigingsverordening op de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, zoals vastgelegd als GML-bestand met plan-idn NL.IMRO.9930.InterimOvr-va01, voor te leggen, waarin de volgende wijzigingen zijn opgenomen:
- De deadline voor een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt overal in de verordening gewijzigd van 1 april 2020 naar een nieuwe datum die recht doet aan de belangen van veehouders en die zo spoedig mogelijk na nader overleg met hen tot stand komt;
- De deadline voor nieuw toe te passen huisvestingssystemen, bedoeld onder artikel 2.66 lid 2 en corresponderende artikelen, wordt gewijzigd van 1 januari 2022 naar 1 januari 2028;
- De afwijkende deadlines voor nieuw toe te passen huisvestingssystemen (artikel 2.67) komen allen te vervallen en worden gewijzigd naar 1 januari 2028;
- De deadline voor stoppende veehouders (artikel 2.68) wordt gewijzigd van 1 januari 2022 naar 1 januari 2028;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant