Motie De afspraken uit het stikstofconvenant in stand houden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:


• Negen partijen – te weten de provincies Limburg en Noord-Brabant, directie Regionale Zaken Ministerie LNV, stuurgroep Dynamisch Platteland, ZLTO en LLTB, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie – in 2009 tekenden voor het Stikstofconvenant, waarin zij afspraken maakten over emissiereductie van veestallen en afname van ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden met een looptijd tot 2028;
• Dat provincie Noord-Brabant met het nieuwe college qua landbouwbeleid nog altijd een andere en scherpere koers wil gaan varen dan in andere provincies, met strengere regels en termijnen die afwijken van de landelijke normen;

Overwegende dat:
• In 2009 een akkoord is ondertekend door alle belanghebbende partijen;
• Brabantse boeren nog steeds recht hebben op een gelijke behandeling;
• De datum om te voldoen aan de emissie-eisen, die op 1 januari 2024 wordt gezet, nog steeds onrechtvaardig is en meteen weer van tafel moet;
• Brabant in het belang van behoorlijk bestuur de deadline van 2028 voor emissiearme stalsystemen uit het Stikstofconvenant van 2009 dient te handhaven;

Dragen GS op:
• De oorspronkelijke afspraken van het Stikstofconvenant in stand te houden en de datum om te voldoen aan de emissie-eisen van de Interim Omgevingsverordening terug te zetten op 1 januari 2028;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant