Motie 1 PVO

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 19 juni 2020, ter bespreking van het Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht “Veilig en weerbaar Brabant” en Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen “Bestuur en Veiligheid”

Constaterende dat:


• Er volgens de website van het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid te lezen valt dat er voor Brabant twee PVO’s worden opgericht, te weten Platform Veilig Ondernemen Oost-Brabant en Platform Veilig Ondernemen Zeeland en West-Brabant;

Overwegende dat:
• Één PVO toereikend zou moeten kunnen zijn voor Brabant;

Dragen GS op:
• Om er zorg voor te dragen dat er maar één PVO wordt opgericht voor de provincie Noord-Brabant;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant