Motie voorkomen agrarische schade door ‘hermeanderen’

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie inclusief uitwerking bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’,

Constaterende dat:

- in het kader van verdrogingsaanpak soms gekozen wordt voor ‘beekherstel’ door het laten ‘hermeanderen’ van een beek, die historisch gezien nooit op die manier gemeanderd heeft of zelfs van begin af aan met een rechte loop gegraven is ;

Overwegende dat:

- door hermeanderen water kortstondig langer wordt vastgehouden in een gebied, maar daardoor de afvoercapaciteit van een beek wordt verlaagd. Hierdoor is bij zware neerslag het risico op ernstige wateroverlast op aangrenzende agrarische percelen groter ;
- beekherstel middels hermeanderen van een oorspronkelijk niet-meanderende beek géén cultuurhistorisch verantwoorde methode is;
- Schade aan agrarische percelen moet worden voorkomen;

Verzoekt het college:

Bij de verdrogingsaanpak niet in te zetten op hermeanderen van beken die nooit gemeanderd hebben, maar op het zoveel mogelijk vasthouden van water door middel van waterberging op percelen waar geen schade aan agrarische gronden of gewassen optreedt,

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem