Amendement sprekers en interrupties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juli 2020, ter bespreking van Ontwerpbesluit 63/20 B

Besluiten

A

Artikel 24 vijfde lid komt te vervallen

B

De leden 6 en 7 worden hernummerd als 5 en 6

C

Artikel 24 achtste lid komt te vervallen

D

Artikel 24 negende lid komt te luiden:
9. Op een vraag als bedoeld in het zesde lid, kunnen maximaal twee korte vervolgvragen worden gesteld.

E

De leden 9, 10 en 11 worden hernummerd als 7, 8, 9

 

Toelichting:
Met dit amendement worden lid 5 en lid 8 uit artikel 24 van het bestaande reglement geschrapt.

Lid 5 spreekt van maximaal één woordvoerder per agendapunt of onderwerp. Dit is een onwerkbare situatie omdat veel onderwerpen meerdere portefeuilles raken, zeker als de provincie steeds meer ‘integraal’ gaat werken. Een voorbeeld is de Omgevingsvisie/-verordening, waar straks niet alleen maar ruimtelijke aspecten, maar ook het Provinciaal Verkeers en Vervoerplan en het Provinciaal Waterplan bij betrokken zijn. Er moet dan ruimte zijn om de verschillende deskundigen uit een fractie het woord te kunnen laten voeren.

Lid 8 vormt een inbreuk op het spreken zonder last van een gekozen volksvertegenwoordiger. Ieder lid van PS moet vanuit diens persoonlijke mandaat kunnen interrumperen.

 

PVV Noord-Brabant
Alexander van Hattem