Motie geen inzet op energietransitie via ontwikkelbedrijf

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 6 november 2020 ter bespreking van Statenvoorstel 74/20 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2020,

Constaterende dat:

- via het Ontwikkelbedrijf wordt ingezet op ‘de versnelling en verbreding van de energietransitie’;
- In het meerjarenperspectief deze transitie tevens wordt neergezet ‘als een gedeelde opgave waarvoor draagvlak en draagkracht van groot belang zijn’.

Overwegende dat:

- gezien het brede verzet in de provincie tegen windturbines en zonneparken, er bij de Brabantse bevolking geen draagvlak is voor de versnelling en verbreding van de energietransitie;
- Provinciale Staten via het Ontwikkelbedrijf op afstand worden gezet;

Dragen GS op:

Dat de inzet op energietransitie via het ontwikkelbedrijf moet stoppen en dat daarom ook via het Ontwikkelbedrijf geen projecten die hierop inzetten gefaciliteerd moeten worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant