Motie documenten van de Klimaattafels en RES-sen openbaar

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van de Begroting 2021,

Constaterende dat:


- de begroting is doorspekt met energie- en klimaatbeleid, hetzij als beleidshoofdstuk, hetzij als meekoppelend belang;

Overwegende dat:
- De Brabanders recht hebben op informatie over stakeholders, thema's, overwegingen en conceptbesluiten ten aanzien van energie- en klimaatbeleid
- In de Klimaattafels en de RES-sen verregaande maatregelen worden besproken ten aanzien van energie/klimaat, die een enorme impact op burgers en bedrijven zullen hebben;
- De Eerste Kamer in meerderheid heeft uitgesproken dat de documenten van de Klimaattafels openbaar gemaakt moeten worden;

Besluiten:
dat alle documenten van de Klimaattafels en RES-sen openbaar worden gemaakt.

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

 

Later ingediend als Statenvragen. Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_over_verzoek_om_informatie_alle_documenten_Klimaattafels_en_RES.pdf