MOTIE provinciaal beleid niet afmeten aan UN Global Goals

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 26 maart 2021 ter bespreking van Statenvoorstel 04/21 BOF2: Vervolg Brabant Outcomes Fund

Constaterende dat:

- in de Memorie van Antwoord Statenvoorstel 04/21 BOF2 op p. 3 ten aanzien van de toetsingscriteria (“Hoe wordt bepaald wie mee mag doen?”) van BOF2 wordt aangegeven dat
selectievragen aansluiten bij de indicatoren voor brede welvaart zoals deze worden gehanteerd door onder andere de Verenigde Naties;
- in de presentatie voor de themacommissie over BOF2 van 19 maart jl. een sheet werd getoond waarin “The Global Goals For Sustainable Development” van de VN nadrukkelijk als uitgangspunt worden genoemd voor het meten van brede welvaart ten aanzien van de provinciale beleidsdoelen voor het Brabant Outcomes Fund:

Overwegende dat:

- de UN Global Goals For Sustainable Development nooit als beleidskader van de provincie Noord-Brabant zijn vastgesteld;
- het Brabantse provinciaal beleid niet afgemeten dient te worden aan de globalistische agenda van supranationale organisaties , maar slechts aan de door Provinciale Staten vastgestelde kaders;

Spreken uit en dragen GS op:

Dat de UN Global Goals For Sustainable Development geen uitgangspunt of toetsingscriterium voor provinciaal beleid zullen vormen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant