MOTIE Red de weidevogel met een diervriendelijk predatieplan

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende dat:


• Het aantal weidevogels gestaag daalt ;
• Sinds 1960 het aantal weidevogels met 60 tot 70 procent is teruggelopen;
• De kemphaan en grauwe gors praktisch zijn verdwenen;

Overwegende dat:
• Het probleem predatie weidevogels vraagt om maatwerk;
• Er diervriendelijke methoden zijn om het probleem predatie te bestrijden ;
• Drenthe al de strijd met predatoren van boerenlandvogels aan is gegaan ;

Verzoeken GS:
• De mogelijkheden te onderzoeken voor een diervriendelijk predatieplan;
• En deze resultaten te rapporteren aan PS;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant