Amendement “Andere overwegingen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021, behandelend het Statenvoorstel 74/21 Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost;

Besluiten

aan het ontwerpbesluit het volgende beslispunt toe te voegen

“3. De tekst uit de overwegingen van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

1) de tekst

“* Uitbreiding van het bestaande elektriciteitsnet noodzakelijk is om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke eisen voor leveringszekerheid van elektriciteit.”

wordt geschrapt

2) de tekst

“*het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voldoende heeft toegelicht dat gestreefd is in samenspraak met de omgeving om tot voldoende veilige afstand te komen tussen de hoogspanningsverbinding en gevoelige bestemmingen en specifiek voor de gemeenten Roosendaal, de Kattekraam en ’s Gravenmoer.”

wordt gewijzigd in

“*het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onvoldoende heeft toegelicht dat gestreefd is in samenspraak met de omgeving om tot voldoende veilige afstand te komen tussen de hoogspanningsverbinding en gevoelige bestemmingen en specifiek voor de gemeenten Roosendaal, de Kattekraam en ’s Gravenmoer.”

3) de tekst

“*het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voldoende heeft toegelicht dat de bewoners(groepen) voldoende zijn betrokken bij de landschappelijke inpassing per deeltracé.”

wordt gewijzigd in

“*het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onvoldoende heeft toegelicht dat de bewoners(groepen) voldoende zijn betrokken bij de landschappelijke inpassing per deeltracé.”

4) de tekst

“*er op grond van het overwogene geen redenen zijn om een inhoudelijke zienswijze in te dienen.”

wordt gewijzigd in

“*PS op grond van het overwogene wel behoefte hebben aan een inhoudelijke zienswijze.”.”

 

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant