Amendement “Niet instemmen met ontwerp-Rijksinpassingsplan”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 december 2021, behandelend het Statenvoorstel 74/21 Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost;

Besluiten

dat de tekst

“1. Voorsorterend op de ter inzagelegging van het inpassingsplan op 17 december aanstaande, in principe in te stemmen met het ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost.
2. Aan te sluiten bij het besluit van Gedeputeerde Staten tot het uitbrengen van een formele pro-forma zienswijze op het ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost. ”

wordt vervangen door:

“Voorsorterend op de ter inzagelegging van het inpassingsplan op 17 december aanstaande, in het kader van de zienswijzeprocedure aan te geven dat zij niet instemmen met het ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost.”

 

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant