Amendement “Schrappen SDG’s uit beleidskader milieu”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030

Besluiten in ontwerpbesluit 62/22 B

Beslispunt 1 te wijzigen in:

“1. Het “Beleidskader Milieu 2030 – een gezond milieu voor een gezonder leven” vast te stellen, met dien verstande dat pagina 23 uit het beleidskader wordt geschrapt evenals verdere verwijzingen naar de SDG’s;”

Toelichting:
De Sustainable Development Goals zijn nooit als beleidskader van de provincie Noord-Brabant vastgesteld en het Brabantse provinciaal milieubeleid dient dan ook niet afgemeten te worden aan de zogenaamde “duurzame ontwikkelingsdoelen” en de globalistische agenda van een supranationale organisatie als de VN.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant