Motie inzake de transparantie van de Agrarische Adviescommissie Bouwaanvragen (AAB)

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 17mei 2013 ter bespreking van de Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij,

constaterende dat:

-     de samenstelling van de stichting AAB bestaat uit een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de provincie Noord-Brabant en de ZLTO;

-     de AAB adviezenuitbrengt conform provinciaal ruimtelijk beleid;

-     de AAB adviezen verleent aan de Brabantse gemeenten;

   overwegende dat:

-     adviezen ‘’conform advies besloten’’ niet transparant zijn voor politici en burgers;

-     openbaren van adviezen bijdraagt aan de transparantie van een zorgvuldige afweging;

  verzoeken Gedeputeerde Staten:

-     om aan de AAB te verzoeken, voor zover mogelijk,de adviezen van de AAB aan de Brabantse gemeenten te publiceren op de website;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant       PvdD

Joyce Kardol                     Marco van de Wel