Spreektekst Jaarstukken 2016

Voorzitter,

we bespreken vandaag de jaarrekening 2016 van de provincie noord-brabant.

Laten we eerst eens op enkele aspecten rondom de bedrijfsvoering en de beheersing ingaan.

Toen ik hier 6 jaar geleden voor de eerste keer als statenlid de provinciale jaarrekening behandelde, meldde de toenmalige accountant dat de subsidieverstrekking én het inkoop- en aanbestedingsproces punten van aandacht waren. Als ik naar de jaarrekening 2016 kijk, is er wat dát betreft weinig veranderd. Voorzitter, het kan toch niet waar zijn dat dit college de europese regels rondom inkoop en aanbesteding negeert? Wat de PVV betreft gaat het om regels die vandaag de prullenbak in mogen, máár: dit -nota bene- eurofiele college moet bestaande regels gewoon naleven. Kan het college nog eens uitleggen waarom hier jaar in jaar uit de regels rondom inkoop en aanbesteding niet volledig nageleefd worden? En waarom er zaken worden ingekocht die feitelijk als een subsidie hadden moeten worden behandeld? Waarom vindt het college dit zo weinig belangrijk dat er niets verbetert?

Voorzitter, de PVV fractie vroeg via technische vragen om het saldo van de onderbesteding van 20,7% (het is een saldo van over- en onderbesteding op de diverse programma's) uit te drukken in prijseffecten en volume-effecten. Want, het college verklaart de onderbesteding in de jaarrekening onder meer in termen van goedkoper kunnen inkopen en verschuivingen van projecten. Aangegeven is dat de betreffende uitsplitsing niet te maken is. Kan het college aangeven waarom zij de onderbesteding verklaart als onder meer het resultaat van zowel prijseffecten alsook volume-effecten (denk aan uitstel of afstel van projecten), maar vervolgens niet over de bug wil komen met cijfers daarover?

Een andere verklaring die het college geeft voor de onderbesteding is de afhankelijkheid van derden om samen projecten te doen. Voorzitter, kunnen we dan concluderen dat die co-creatie waar het college de mond zo van vol heeft uiteindelijk tot helemaal niets en op zijn best een heleboel achterstand in de planuitvoering leidt? Hoe wordt de Brabantse burger daar dan beter van?

Dit college, voorzitter, wil 35 miljoen overhevelen naar 2017. Onderbesteding is al jaren de trend, en met de wel zeer hoge onderbesteding afgelopen jaar, is maar de vraag hoe nuttig het is om 35 miljoen aan middelen -en dus ook aan taken!!- extra als werklast voor 2017 op te nemen. Voorzitter, is dat niet vragen om problemen voor 2017? En gaan wij nu realistische ramingen terugzien bij de burap in plaats van de rooskleurige verhalen die uiteindelijk niet worden waargemaakt?

Voorzitter onlangs kwam een persbericht voorbij van de provincie. Het was een smeekbede aan het nieuwe kabinet om Brabant asjeblieft niet over te slaan als het gaat om het oplossen van de verkeersinfarcten en fileproblematiek. Een smeekbede aan Den Haag terwijl dit college nul komma niets heeft gedaan de afgelopen jaren, inclusief 2016. Sorry voorzitter, sorry, ik moet mijzelf corrigeren als ik zeg dat het college niets heeft gedaan. Dat klopt niet. Ze hebben namelijk de files in Eindhoven structureel van aard gemaakt, ze hebben de N279-zuid gehalveerd, ze hebben vól ingezet op een spoorbak van een half miljard euro, en dat is honderden miljoenen meer dan feitelijk nodig, én: de Ruit is aan diggelen. Het college heeft dus wel degelijk een heleboel gedaan, namelijk schade berokkend aan de Brabantse economie.

Voorzitter, op een verkiezingsposter van de VVD las ik de fraaie quote ’Auto’s veroorzaken geen files, slecht beleid wel'. Maar ondanks dat we hier voor automobiliteit nota bene een VVD gedeputeerde hebben, weerspiegelt deze stelling precies datgene wat dit college de afgelopen jaren  op het gebied van automobiliteit en met name de aanpak van de urgente prioriteiten heeft gedaan, namelijk: met slecht beleid files in stand houden. De coalitiecollega's tevreden houden met de belofte van mooie appjes, en verder helemaal niets.

Volgens de jaarrekening 2016 wil de provincie een slim en samenhangend mobiliteitsnetwerk realiseren met keuzevrijheid voor de reiziger. De realiteit is echter dat de automobilist geen enkele keuze heeft, en mede dankzij het slechte beleid van dit college in de file staat.

Voorzitter, als het woord klimaat of energie-neutraal in dit huis valt, dan beginnen collegeleden te glimmen van trots. Als vurige bepleiters van nog meer windturbines kunnen zij immers aan iedereen fijn laten zien hoezeer zij deugen. En hoe meer je deugt, hoe groter de kans op een nóg mooier baantje.

Burgers met bezwaren tegen de horizonvervuilende klimaattorens worden niet gehoord. Als zij al gehoord worden, dan worden hun klachten en bezwaren fnuikend terzijde geschoven. Want wie wil er nou niet meedoen aan een beter klimaat en waarom accepteer jij mijn groene visie niet, hoor je de klimaatfetisjisten dan al deugend denken.

In 2016 werd het windindustrieterrein Hazeldonk opgeleverd, gefinancierd uit het provinciale energiefonds. Feit is dat in China mensen vergiftigd worden en sterven als gevolg van de winning van neodimium dat in windturbines zoals ook die in Hazeldonk zit. Graag hoor ik van het college wat zij van dat feit vindt.

In Oost-Congo wordt kobalt gewonnen dat in de batterijen van de door het college aanbeden tesla zit. In Congo worden natuurgebieden vernietigd, bedreigde diersoorten verdwijnen helemaal, en raken drinkwater en bodem vervuild door de winning. Landbouw wordt onmogelijk en vis sterft. Heel wat kinderen verrichten in de gifhel van de kobaltwinning 10 uur per dag slavenarbeid. Kan het college aan de PVV vertellen wat zij van deze milieuafbraak en dit mensenmisbuik vindt? (--> zie rapport milieudefensie via https://milieudefensie.nl/publicaties/brochures-folders/katanga-calling-congolese-cobalt-and-consumer-electronics)

Voorzitter, de PVV heeft vele malen gewaarschuwd en het college gewezen op de hypocrisie als het gaat om klimaat. Het college is echter doof en blind, en kijkt liever weg van de feiten van mensenleed en milieuverontreiniging. Graag zou de PVV van het college willen weten hoeveel mensenleed en mensenlevens dit college over heeft voor het bereiken van die nul-op-de-meter, CO2-neutraal, en andere klimaatprietpraat? Hoeveel mag het kosten? Kijk vooral eens niet weg en geef eens eerlijk antwoord op de vraag.

Voorzitter, in 2016 liet het college zich wederom van zijn meest socialistische kant zien. Cultuur komt meer en meer aan het infuus in plaats van ondernemerschap. Voorzitter als commerciele busaanbieder Flixbus in Brabant wil gaan rijden wordt dit geweigerd. Ondernemerschap staat niet in het woordenboek van het college.

Voorzitter, de PVV wil graag duidelijke resultaten zien: de Brabander moet concrete verbeteringen kunnen merken op gebied van leefbaarheid, voorzieningen in kleine kernen en een ondersteuning van het verenigingsleven die bestaansrecht voor de lange termijn garandeert. In plaats daarvan zien de dorpen en steden hun leefbaarheid verpest worden omdat grote aantallen asieleisers worden gehuisvest, windmolens worden neergezet, en het college alleen maar in elitaire hobbies handelt. Dat lijkt me in één zin de samenvatting van de prestaties van het college in 2016

Voorzitter, laat ik afsluiten met een fraaie quote: We zitten niet in de politiek om de zorgen van de mensen te negeren: we zijn in de politiek om ze aan te pakken.

2e termijn Jaarrekening 2016.

Voorzitter, vorig jaar heeft de PVV kritische kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de provincie stuurt op output, door onder meer te werken met een organisatiekostenbudget. Ook de ZRK heeft hier zeer terechte kritische beschouwing over opgenomen in de rapportage over externe inhuur. Volgens het college moet er 'opgavengestuurd worden gewerkt' en moet 'de benodigde capaciteit gericht worden gekoppeld aan opgaven.'

De PVV heeft dan ook aan het college gevraagd hoe het mogelijk is dat ondanks dat er zo'n 180 miljoen euro minder aan opgaves dan begroot is gerealiseerd, er slechts 5 miljoen minder dan begroot aan organisatiekosten is gerealiseerd. Volgens het college zoals blijkt uit beantwoording is er geen directe koppeling tussen de organisatiekosten en de realisatie van de programmabudgetten. Dat antwoord is natuurlijk vreemd in het licht van die ambitie van het college van het sturen op een organisatiekostenbudget gekoppeld aan de programma's.

Voorzitter, ik kom bij een ander heel belangrijk punt. De accountant. Bij de aanbesteding in de vorige periode hebben PS een duidelijke lijn gekozen dat de accountant van PS enkel voor PS werkt, en nooit voor het college, de ambtelijke organisatie etc. Dit is opgenomen in de aanbestedingsdocumentatie, en zelfs nog herbevestigd in de nota van inlichtingen naar aanleiding van een specifieke vraag.

De accountant heeft in 2016 echter een opdracht van 135k€ voor de provincie uitgevoerd. Volgens de accountant, en dan citeer ik uit het antwoord op onze vraag: "Dit betreft een opdracht uitgevoerd door onze collega's van EY advisory. Het auditteam van EY is derhalve niet betrokken geweest bij deze opdracht. Deze opdracht is door onze collega's uitgevoerd op verzoek en onder mandaat van de ambtelijke organisatie."

Voorzitter, het zal juridisch ongetwijfeld dichtgetimmerd zijn, maar dit voelt niet goed. Door iets in een ander bv-tje te stoppen worden de regels omzeild. Het is duidelijk dat hier niet gehandeld is naar de insteek van PS. Ik zou graag van het college willen weten waarom zij deze keuze heeft gemaakt.