Spreektekst Bestuursakkoord 2019-2023

Voorzitter,

‘Kiezen voor kwaliteit’ voor de Brabanders van nu en van de toekomst. Maar waar wordt door dit megaconglomeraat van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA nu écht voor gekozen? Volop onduidelijkheden en open eindjes in dit akkoord en wat nu werkelijk ‘kwaliteit’ mag zijn, is zeer discutabel. De kwaliteit van ons landschap wordt er in ieder geval niet beter op met de grote kwantiteit aan windparken en zonnepanelen die de Brabanders met dit akkoord “voor de kiezen” krijgen.

In dit akkoord is de totalitaire klimaatideologie de rode draad die als energie en klimaatopgave in ieder hoofdstuk zit. Bij de presentatie van het akkoord beweerde PvdA-fractievoorzitter Smeulders zelfs “We gaan in Brabant het klimaat redden”. Welk significant, afrekenbaar en meetbaar verschil gaat deze coalitie dan met haar maatregelen bereiken?

Het akkoord stelt: “De uitdaging die voor ons ligt, is het streven naar meer welvaart voor meer mensen, maar met minder druk op onze omgeving.” Hoezo minder druk op onze omgeving door van Brabant één groot windpark te maken met turbines van meer dan 200 meter hoog? En meer welvaart voor meer mensen, zijn dat ónze Brabantse mensen of toch vooral de arbeidsmigranten en asieleisers die massaal binnengehaald worden?

Want ondertussen stelt dit bestuursakkoord: “Tegelijkertijd staat de kwaliteit van leven in sommige wijken in de stad, middelgrote gemeenten en de randen daaromheen onder druk.” Zie hier het resultaat van tientallen jaren massa-immigratie, islamisering, nauwelijks aanpak van crimineel tuig en het pamperen van grote groepen bijstandstrekkende allochtonen. Ja, zo ontstaan er wel verschillen in de samenleving die niet worden opgelost, maar juist worden versterkt met de deugprojecten van ‘sociale veerkracht’.

De verschillen worden ook versterkt door de snobistische elitecultuur- en designclubjes te blijven spekken, terwijl de gewone burger haar koopkracht ziet slinken. Die burger krijgt ondertussen deze coalitie achter zich aan door “mensen uit te dagen en faciliteren om gezonder te leven”. Waar bemoeit de provincie zich mee? Wat is dit voor overheidsbetutteling? En als onderliggende vraag: wat is er overgebleven van de kerntaken?

Er komt ook nog een ‘sportfonds’, waarom alweer een fonds – is dit niet vooral voor de sport van de coalitie om het schatkistbankieren te omzeilen? Want ook die tactiek zit weer in dit akkoord: een verbrede inzet van de immunisatieportefeuille voor ‘maatschappelijke doeleinden’ met zogenaamd “nul procent risico en een rendement dat groter is dan dat bij de schatkist van het Rijk.” Oftewel nog meer links hobbyen en bankier spelen met het geld van onze burgers. Hoe denkt deze coalitie überhaupt ‘nul procent risico’ te lopen?

Of is dit net zo’n obligate kreet als het ‘smart’ maken van de eigen prestaties? Wordt voortaan al het beleid smart geformuleerd? Maar nog belangrijker, hoe zit het met de afrekenbaarheid, op welke concrete prestaties kunnen de Brabanders dit college straks afrekenen?

In de economieparagraaf klinkt het allemaal veelbelovend om met een ‘Actieplan Arbeidsmarkt’ te komen, maar ondertussen torpedeert deze coalitie diezelfde arbeidsmarkt. Nog steeds wordt ingezet op grootschalige logistiek wat vrijwel alleen maar werkgelegenheid oplevert voor arbeidsmigranten, in plaats van de kaartenbakken van het UWV leeg te maken. Hetzelfde geldt voor de inzet op Europese fondsen: blindelings Brussel achterna lopen, maar ondertussen wordt onze economie een rampzalige klap toegebracht door EU-beleid, door de PAS-uitspraak worden met Europese stikstofregels alle economische en infrastructurele ontwikkelingen lamgelegd.

En onze boeren zijn én blijven slachtoffer van het veehouderijbesluit. Want met dit bestuursakkoord blijft het gewoon in stand. Voor de vorm worden er wat termijnen heel beperkt opgeschoven en wat kosmetische maatregelen genomen, maar per saldo wordt de agrarische sector gewoon kapot gemaakt. Het CDA heeft glashard haar verkiezingsbeloften verbroken omwille van het pluche.

Aanmodderen in nichemarkten en meegezogen worden in een fuik bij pacht van provinciale gronden voor kringlooplandbouw en natuurinclusiviteit. Wat worden hierbij de concrete voorwaarden?

Voor onze boeren blijft slechts een betekenisloos inlegvelletje bij dit bestuursakkoord over. Wat is nu concreet de betekenis van dit ‘addendum’? Maakt dit nu onlosmakelijk deel uit van het bestuursakkoord, is het nieuwe college hier aan gebonden of is dit niets meer dan een zoethoudertje?

Ten aanzien van mobiliteit hetzelfde verhaal. Het CDA ruilt de Ruit om Eindhoven in voor een bestuurlijk brabbelverhaal over een meer data-gedreven mobiliteitsbeleid, echte oplossingen verdwijnen in de onderste bureaulade. Terwijl er nota bene qua partijprogramma’s een meerderheid in PS is om de Ruit wel aan te leggen, om wel te kiezen voor meer asfalt. Verkiezingsbeloften blijken weer waardeloos.
En waar een huiver bestaat voor nieuw asfalt, gaat deze coalitie in haar ruimtelijke beleid wel allerlei tijdelijke vergunningen verlenen voor energie-opwekking en tijdelijke woningen. Waarmee deze provincie een onbetrouwbare overheid wordt, dit is funest voor de rechtszekerheid. Deze coalitie wil ondertussen onze eigen inwoners het concept van deelbewoning opdringen, meerdere huishoudens in een woning. Onze Brabanders moeten maar plaatsmaken om de massa-immigratie te faciliteren.

In de schaarse ruimte wil deze coalitie meer bossen aanleggen, 2500 hectare. Stop dan liever eerst met het verwoesten van bestaande bossen voor Natura2000 doelstellingen, zoals in de Deurnsche Peel of het kappen van bos voor de aanleg van ecoducten. En zorg dat onze bossen veilig zijn, zet in om nog meer boa’s in het buitengebied, of zou dat niet de ambitie moeten zijn met een speciale gedeputeerde veiligheid? Wat gaat deze eigenlijk concreet doen?

Voorzitter. Als ze toch een gedeputeerde van buiten halen, hadden ze evengoed Ed Nijpels neer kunnen zetten, omdat deze coalitie zich manifesteert als het slaafse uitvoeringsmechanisme van het Klimaatakkoord van deze klimaatdespoot. Bij de energie – en klimaatplannen dweept deze coalitie met ‘draagvlak’. Met de aanpak van windpark A16 als voorbeeld: wat dus betekent als er geen draagvlak is, toch keihard doorzetten. Kunnen alle klimaattafelstukken van deze provincie openbaar worden gemaakt zodat transparant wordt hoe met belangen, draagvlak en draagkracht daadwerkelijk wordt omgegaan? Duurzaamheidsgedram zorgt ook voor wonderlijke keuzes: waarom nu opeens als provincie aan de slag gaan met afvalverwerking, terwijl eerst Attero is verkocht, hoe is dat met elkaar te rijmen?

Voorzitter, deze coalitie wil als provinciebestuur “leidend en sturend” zijn, “maar zeker ook dienend”. Duidelijk is dat zij niet dienend is aan onze burgers, niet aan onze boeren en andere hardwerkende ondernemers, maar sturend en drammend en slechts dienend aan de bestuurselite, de cultuursnobs, de kosmopolitische immigratieadepten, de subsidieslurpende non-valeurs en bovenal de klimaatmaffia. Dit bestuursakkoord is dan ook niet kiezen voor kwaliteit, maar kiezen voor quatsch.