Spreektekst Zienswijze over de concept begroting Havenschap Moerdijk

Voorzitter, volgens de begroting van het Havenschap zijn de doelstelling en taken van de GR Havenschap Moerdijk:
"De taken van het Havenschap betreffen het bedrijfsmatig (doen) verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het aandeelhouderschap van het havenbedrijf en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder het verstrekken van eigen vermogen en financiering aan deze vennootschap en haar groepsvernnootschappen alsmede het verwerven van gronden ten behoeve van het Havenbedrijf."

(COMMENT: Dat is een vrij brede definitie, die rechtvaardigt dat wij bij vragen over de concept begroting ook de bij de begroting horende beleidsmatige insteek en strategie mogen adresseren. Het zou vreemd zijn als in het licht van een begroting niet gerefereerd mag worden aan de onlosmakelijk daaraan verbonden strategie.)

Voorzitter, volgens het statenvoorstel neemt de financieringsbehoefte toe, onder meer vanwege investeringen in groot onderhoud van terminal en spoor en een solarpark.
Wat betreft dat solarpark heb ik via technische vragen geïnformeerd wat de beoogde locatie is en hoeveel een en ander kost en wie het betaalt: ik heb geen antwoord op deze vragen gekregen omdat de ambtelijke top vindt dat ik deze antwoorden niet nodig heb bij het behandelen van het voorstel. Voorzitter, sinds wanneer bepalen ambtenaren welke informatie ik nodig heb? Voorzitter, dit soort handelwijze begint een trend te worden en dat maakt het een glijdende schaal in de richting van obstructie van het werk van volksvertegenwoordigers.

Graag zou ik vandaag dan ook van het college antwoord willen op de volgende vragen:
- wat is de beoogde locatie van het solarpark zoals genoemd in het statenvoorstel?
- wat zijn de totale kosten van de aanleg van het solarpark?
- moeten hier nog gronden voor worden verworven, en zo ja, wat is de rol van de provincie daarbij?
- uit welke middelen en geldstromen wordt deze investering gedekt, gaat het enkel om provinciaal geld of ook andere bronnen?
- wat is het verwachte rendement in termen van geld (en voor wie), en qua energie-effect?
- welke afwegingen, argumenten en alternatieven zijn er in de business case opgenomen?
- welke alternatieve scenario's heeft de provincie overwogen alvorens hier krediet voor te verlenen?

Voorzitter de PVV wil geen investeringen met publiek geld in solarparken. Geen subsidie, geen leningen, geen kredieten. Zonne- en windenergie zijn milieubelastend, renderen niet, verwoesten het landschap en de investeringen bestaan alleen maar omdat er miljarden aan belastinggeld in worden gestoken. De PVV is dan ook van mening dat de provinciale middelen, dus ook kredieten, niet beschikbaar mogen worden gesteld voor wind- en zonneprojecten. Wij willen dit graag in een zienswijze op de concept begroting meegeven.

Een ander punt voorzitter, veiligheid. Zoals in een themacommissie over VTH naar voren kwam moet veiligheid in de ruimste zin van het woord worden opgevat. De vraag die ik dan ook wil stellen is of met de provinciale kredietverlening ook maatregelen voor veiligheid op en rondom het terrein van het Havenbedrijf worden gefinancierd? En dan doel ik specifiek op het inklimmen in vrachtwagens, wat een fors probleem is. We stelden daar afgelopen najaar vragen over, waarbij GS de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid afschoof naar onder meer politie en justitie. Maar voorzitter, het nieuwe college heeft nadrukkelijk een gedeputeerde voor veiligheid geïntroduceerd. De vraag dient zich dan ook aan of dan nu wél het moment is aangebroken dat GS daadwerkelijk verantwoordelijk neemt voor de veiligheid in het kader van de inklimproblematiek en zo ja hoe dan? Welke concrete maatregelen en/of financiële inzet dan wel kredietstelling wil GS vanuit het aandeelhouderschap en de financieringsrol van het Havenbedrijf voor het Havenbedrijf en omgeving realiseren? Voorzitter, ook dit vinden wij een punt van aandacht voor de zienswijze.

Voorzitter, onlangs heeft de Raad van State geoordeeld dat de PAS niet als toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt. Kan het college aangeven welke economische effecten dit heeft op het Havenbedrijf, en daaraan gekoppeld, welke consequenties dat heeft dat voor de kredietverlening door het Havenschap en dus de voorliggende begroting?
De PVV is van mening dat wij ons economische goed en infrastructuur Brabantbreed moeten beschermen tegen de dwang van de Natura2000 regelgeving. De PVV zou dan ook graag zien dat de aanwijzingsbesluiten voor Natura2000 gebieden vernietigd zouden worden, en roept GS op om er bij de minister op aan te dringen dit voor alle Brabantse gebieden te realiseren. Daarmee kunnen de economische en infrastructurele ontwikkelingen in Brabant en dus het Havengebied floreren wat leefbaarheid én werkgelegenheid ten goede komt. Bovendien vermindert het de begrotingsonzekerheid.
Wij dienen hiertoe een motie in.

Voorzitter, tot zover de 1e termijn.