Spreektekst Aanpassing verordening treasury, Grondbeleid en Grondbank

Voorzitter, de gezamenlijke behandeling van de Treasuryverordening, het Grondbeleid en de instelling van een grondbank is een combinatie van desastreuse voorstellen.

In de oordeelsvormende themavergadering is reeds veel gewisseld, met een helder standpunt van de PVV. Ik vat het samen:

1. de vreselijke aanpassing van het grondbeleid maakt de weg vrij voor uitvoering van de verwoestende de-agrarisering van Brabant, een misdadig beleid dat landelijk is ingezet;

2. ook de instelling van de grondbank draagt bij aan dit misdadige onteigeningsbeleid, waarmee boeren hun land en hun ondernemersvrijheid verliezen;

3. behalve daadwerkelijke onteigening is het ook de dreigende mogelijk van onteigening die boeren boven het hoofd hangt en letterlijk tegen de muur zet. GS geeft zichzelf met voorliggende voorstellen een license to kill;

4. de immunisatieportefeuille gaat als zogenaamde ‘investering’ gepotverteerd worden voor allerlei provinciale prestigeprojecten. De spelregels van de Verordening treasury zijn zodanig ver opgerekt, dat investeringen ook “maatschappelijk renderend” mogen zijn.

Voorzitter, de PVV is dan ook fel tegen deze voorstellen.

Deze voorstellen geven de provincie een welhaast grenzeloze mogelijkheid om in het kader van het landelijke verplichte onteigeningsbeleid vanwege een theoretisch stikstofprobleem, boeren te beroven van hun grond, hun bedrijf en zelfs hun vrijheid. Die grond kan worden verhandeld, terugverpacht tegen belachelijke voorwaarden of ingezet voor de meest dwaze toekomstige plannen die hier in de toren maar verzonnen gaan worden. Voorzitter, dit is misdadig, een overheid die zijn burgers letterlijk van hun eigendommen berooft!

Hoe is het dan toch mogelijk dat partijen als VVD en CDA in deze provincie kennelijk kritiekloos instemmen met dit beleid? Is het blauwe zeteltje en het vooruitzicht op een wethoudersbaantje zo belangrijk dat daarvoor de principes zoals ondernemerschap en loyaliteit aan onze ondernemende boeren mogen wijken?

Voorzitter, de PVV heeft het al vaker gezegd: de provincie moet niet voor bankier willen spelen. Bij de behandeling van de treasury-verordening vorig jaar in de staten heb ik indringende oproepen gedaan aan eenieder. Bijvoorbeeld over de stap-voor-stap toename van risicobereidheid van deze Provincie ten aanzien van het publieke kapitaal. Ten koste van alles worden hier de jaarlijkse rente-inkomsten gekoesterd. Geld dat je gewoon niet structureel moet inboeken.

Voorzitter ook vindt de PVV iets van het stelselmatig meer en meer geld wegsluizen van de democratische zeggenschap en weg van het mandaat van PS. Publiek geld dat als investering in fondsen wordt gestopt, staat niet meer onder de controle en zeggenschap van PS. Voorzitter, stukje bij beetje, met elk nieuw instrument en speeltje dat GS hier ter meerdere eer en glorie van het overheidje spelen introduceert, wordt de democratische zeggenschap van PS ondermijnd. Dat GS dat voorstelt, ach gezien de samenstelling van dit linkse college wellicht nog te begrijpen, maar dat de collega volksvertegenwoordigers het toelaten en hun plicht verzaken, voorzitter, dat is een droevig dieptepunt.

 

Termijn 2.

Voorzitter, we hebben vorig jaar in PS gesproken over de nieuwe treasuryverordening. De almaar toenemende risicobereidheid van de provincie kan een ramp betekenen voor het publieke geld.

Ik heb toen ook ingebracht hoe onwenselijk het is om zomaar de publieke taak op te rekken door met kapitaal allerlei nieuw beleid op te tuigen, en dan nog zaken die totaal geen kerntaak betreffen; ik heb betoogd dat het niet oke is om programmamiddelen in te zetten voor risicoafdekking; en ik heb betoogd dat het in fondsen wegzetten van de publieke kapitaalmiddelen niet deugt omdat deze middelen dus volledig weg worden gehaald van onze democratische controle.

PS heeft GS geen strobreed in de weg gelegd om een heerlijke bestuurlijke speeltuin met prachtige speeltjes voor zichzelf op te tuigen. Het grootste deel van PS zit te slapen en laat zich de kaas van het brood eten.

Vandaag ligt alweer een verdere stap voor met dit vreselijke beleid, want behalve bankje spelen mag GS ook ondernemertje gaan spelen. Als een overheid iets niet moet doen is het dat. Er waren ooit tijden dat VVD voor een dergelijk principe stond.

Behalve alle genoemde aspecten waarom deze voorstellen geen goed idee zijn is het ook nog onacceptabel dat dit beleid wordt gepresenteerd zonder ook maar ergens heldere afrekenbare doelen te benoemen, of scherpe kaders voor de inzet en bestemming van gelden en gronden. Wat moet dit beleid concreet opleveren, hoe kunnen we dat vaststellen, en waar staan we nu bij de start?

Los van de politieke mening over de inhoud van deze voorstellen is mijn oproep aan de collega's: neem uw taak op zijn minst een beetje serieus en zorg ervoor dat u GS kunt aanspreken op al dan niet bereikte doelen.

Graag ook een terzake reactie van het college op de genoemde punten.