Spreektekst Statenvoorstel 23/22 1e herziening exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk

Voorzitter, het herziene exploitatieplan stelt:

“De bindendefaseringsregeling is komen te vervallen. De ontwikkelingen in de markt maken zichtbaar dat er een grote behoefte is aan grote logistieke bouwpercelen.”[1]

Daarmee lijkt de vestiging van XXL-blokkendozen nog meer te worden gefaciliteerd. En daarmee juist een ontwikkeling in het LPM die een averechts effect heeft op onze Brabantse economie en samenleving: XXL-distributiecentra bieden onze Brabanders geen extra werkgelegenheid, maar vooral arbeidsmigranten die concurreren op loon en arbeidsvoorwaarden.

De dozenschuivende activiteiten in deze XXL-logistiek voegen geen waarde en kwaliteit toe aan onze Brabantse economie.
Mede daarom was de PVV-fractie altijd al tegen deze LPM-plannen. Kan het college aangeven hoe op deze manier nog het doel van waardetoevoeging in het LPM kan worden geborgd als bedoeld met ‘value added logistics’[2]?

Er wordt ook gesproken over de mitigatie en externe saldering van stikstof. Kan het college aangeven in hoeverre de exploitatie van het LPM gehinderd zal worden door het actuele stikstofbeleid? Moeten te vestigen bedrijven ook nog separaat aan stikstofeisen voldoen?

En gelet op de netschaarste: is er wel voldoende aansluitingscapaciteit voor nieuwe bedrijven op het LPM?

Voorzitter, op het bestaande industrieterrein Moerdijk liggen al meer dan 40 jaar enorme percelen braak die gereserveerd zijn voor zware industrie, die er waarschijnlijk nooit komt. Eerder hebben we als PVV ervoor gepleit om het LPM op dat stuk bestaande industrieterrein te realiseren. Kan het college aangeven of deze nog steeds beschikbaar zijn?

Zou dat terrein dan niet heel geschikt zijn voor een kerncentrale? Die kan dan ook meteen voorzien in de stroomvoorziening voor de exploitatie van het LPM. Aangezien deze provincie kernenergie hier in principe welkom heet: is GS bereid die locatie als optie aan het Rijk voor te stellen als een mogelijke locatie voor de Rijksplannen voor twee extra kerncentrales?

De PVV-fractie was altijd al tegen het LPM en zal dan ook tegen dit voorstel stemmen.

[1] Bijlage 1 Statenvoorstel 23/22 : Exploitatieplan `Logistiek Park Moerdijk` 1e herziening, p. 7 

[2] https://www.portofmoerdijk.nl/ondernemen/ruimte-voor-logistiek/