Spreektekst jaarrekening 2012 PVV

Voorzitter, de jaarrekening 2012. Een compliment voor het vele werk dat hieraan is besteed. Desalniettemin hebben wij een aantal cruciale punten te melden.

 

Vorig jaar gaven wij het college mee om in de beknopte jaarverslaggeving een meer realistische bespiegeling van het voorbije jaar op te nemen. En alhoewel de gedeputeerde beterschap beloofde, treffen we helaas wederom een sprankelend boekwerk met marketing-kretologie aan, in plaats van een realistisch beeld over hetgeen de provincie in vergelijking met haar planning heeft gerealiseerd en wat niet.

 

Voorzitter, de Zuidelijke Rekenkamer slaat de spijker op zijn kop met haar rapport. Ook wij hebben het meermalen gemeld, en hebben ook telkens geprobeerd met onze vragen uw college de ogen te openen en te bewegen om een heldere verantwoording over de gerealiseerde prestaties te geven.

 

Het baat echter niet, sterker nog, jaarrekening na jaarrekening neemt het gehalte aan onzintekst toe dat men aan ons probeert te slijten als kritische succesfactor of geleverde beleidsprestatie.

 

Het van de ene kant van een bureau naar de andere kant verschuiven van een stapel rapporten wordt bij wijze van spreken al als een prestatierealisatie gezien. College, daar koopt de belastingbetaler helemaal niks voor !

 

Een paar voorbeelden. De beleidsprestatie 'samen investeren' kent kennelijk geen indicator voor succes. Desalniettemin heeft het college bedacht dat de begrote prestatie voor 2012 'continuering' is. Oftewel, we doen iets, geen mens weet wat en of het nuttig is, maar als we nu van te voren afspreken dat als we aan het eind van het jaar besluiten ermee door te gaan, dan hebben we de prestatie voor het jaar gehaald.

 

Ander voorbeeld: als succesindicator voor een veilig wegennet en weggebruik wordt genoemd het % fietspadverhardingen dat aan onderhoud of vervanging toe is. Aangezien de streefwaarde van maximaal 5% kennelijk niet ging worden gerealiseerd, is halverwege het jaar de norm gemakshalve maar neerwaarts bijgesteld naar 19%, en plop, de realisatie voor 2012 is rond. Oftewel 1/5 van de fietspaden in plaats van 1/20 deel is niet op orde, maar deze provincie heeft de norm neerwaarts bijgesteld en is vervolgens dik tevreden.

 

Nog een voorbeeld: Als indicator voor succes voor de beleidsprestatie 'participatie in de Brabantse Economie' worden Regionale Economische Actie Programma's genoemd. Prima, maar vervolgens wordt met de vermelding dat er 4 subsidietoekenningen zijn gedaan de beleidsprestatie als gerealiseerd beschouwd. Kennelijk is bij deze provincie enkel belangrijk de vraag of het geld is overgemaakt naar een subsidieontvanger. Hoe het geld wordt besteed, waaraan en of de burgers er ook nog iets aan hebben gehad, is van minder belang en hoeft kennelijk niet te worden verantwoord.

 

Voorzitter, als het verzonnen zou zijn, zou je er hartelijk om kunnen lachen. Maar aangezien we hebben het over letterlijke tekst uit de verantwoording die het college hier aan ons voorlegt, is het om te huilen. Dit college stuurt de volksvertegenwoording met bagger het bos in. Onze fractie accepteert dat niet.

 

Dan een geheel ander punt. Vorig jaar nog werd geconcludeerd dat de Regeling Brabantse Verkoopgarantie niet voor herhaling vatbaar is. Hoe sympathiek het ook lijkt voor de burger, de provincie is geen makelaarskantoor. De vraag is daarom nu: Wanneer stopt het College haar makelaarspraktijken? Nog steeds lopen diverse Woningsstimuleringsmaatregelen, waarbij de provincie wederom met het belastinggeld participeert of garant staat voor miljoenen. Onze fractie dient een motie in om dit te stoppen.

 

Voorzitter, voor onze fractie is het grootste bezwaar tegen de jaarrekening 2012 de stelselwijziging die het college doorvoert. Om een boete op de overschrijding van de EMU saldonorm te omzeilen, heeft het college zonder blikken of blozen ruim 600 miljoen aan lasten die eigenlijk pas in toekomstige jaren thuishoren, geboekt in de winst en verliesrekening 2012.

 

Met een reeks aan krampachtige argumenten die kant noch wal raken en waar vooral driftig naar toe geredeneerd is, wordt geprobeerd recht te praten wat krom is.

 

Beredeneerd wordt dat de kosten die nu al een harde verplichting zouden zijn, nu ook genomen moeten worden. Ja voorzitter, zo lusten we er nog wel een paar. Deze provincie is bewust veel meer langdurige verplichtingen aangegaan. Waar voorheen een toezegging aan een subsidiënt werd gedaan voor een jaar, zijn nu meerjarige harde toezeggingen gedaan. Oftewel, u heeft verplichtingen zelf eerst meerjarig hard gemaakt en vervolgens gaat u melden dat het belangrijk is dat harde verplichtingen nu als kosten moeten worden verantwoord.

 

In plaats van flexibel en -zoals de accountant dat zo mooi noemt- wendbaar te blijven bijvoorbeeld door diensten en beleidsprestaties flexibel en kortcyclisch in te kopen, en bij voorkeur met ruimte voor keuzevrijheid in aanbieders, verkleint deze provincie haar wendbaarheid juist drastisch. En dat is in strijd met de voorspiegelingen aan de Staten over het project Subsidies 3.0.

Voorzitter, dat deze gang van zaken niet deugt en ook absoluut niet ten goede komt aan een heldere verantwoording per jaar over de gemaakte kosten en bijbehorende beleidsprestaties wordt uiterst duidelijk voor wie het jaarrekeningboek leest. Als verschillenverklaring voor fors gestegen uitgavenposten lezen we stelselmatig dat de verschillen zitten in het 'effect van de verwerking van harde subsidieverplichtingen'. Dat is heel leuk, maar daarmee is er geen samenhang meer tussen de middeleninzet van 2012 en de beleidsprestatie en beleidsinstrumentarium van 2012. En die samenhang is essentieel, want als volksvertegenwoordiger wil je immers weten hoeveel en welke prestaties worden geleverd tegen hoeveel belastinggeld. Dus beste college, wil onze fractie nu de vraag aan u voorleggen: welke beleidsprestaties horen er bij al die honderden miljoenen euro's extra kosten in de jaarrekening waar nu vermeld staat dat ze het effect zijn van harde subsidieverplichtingen.'

In de jaarrekening 2012 wordt als indicator voor een professionele bedrijfsvoering genoemd het % uitputting van de begroting. Zonder gene schrijft het college bij de verantwoording of deze prestatie is geleverd op: "Ja, door het nemen van de harde subsidieverplichtingen als last, is er geen sprake meer van onderuitputting van de begroting."

Voorzitter, met dit soort absurditeit is het college een duidelijke ondergrens aan professionaliteit gepasseerd.

We hebben via technische vragen alsnog verzocht om dit percentage, gecorrigeerd voor het creatieve boekhouden, maar transparante informatie leveren daar had dit college wederom geen zin in.

Voorzitter het zal duidelijk zijn dat de PVV geen goedkeuring aan de jaarrekening kan geven.

Patricia van der Kammen