PVV Noord-Brabant: Statenvragen over demoniserende Riemen van Nexus Instituut

De Statenfractie van de PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennisgenomen van berichten van Nexus-directeur Rob Riemen aan het Brabantse provinciebestuur. De heer Riemen betitelt Brabantse PVV Statenleden daarin onder andere als “de Brabantse fascisten” en “huisfascisten”.

Het Nexus Instituut ontvangt jaarlijks ongeveer 84.000 euro subsidie van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast krijgt het instituut ook van andere overheden subsidie, in totaal ruim een miljoen euro (voor nadere cijfers zie: http://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1397-statenvragen-over-rijkelijk-gesubsidieerde-elitaire-snoepreizen-door-rob-riemen-van-het-nexus-instituut ).

PVV NB fractievoorzitter Alexander van Hattem: “Het is weerzinwekkend dat directeur Riemen van het Nexus Instituut demoniserende scheldtirades uitslaat richting Statenleden als zij kritische vragen stellen over het gebruik van verstrekte subsidies.

Als er signalen zijn dat subsidies worden misbruikt voor snoepreizen, zoals bij Nexus, dan zal de PVV NB altijd kritische vragen stellen.” Reden voor de PVV fractie om nu opnieuw Statenvragen aan het provinciebestuur te stellen.

 

Geacht college,

Eind maart 2016 heeft de PVV Noord-Brabant statenvragen gesteld over de subsidie aan Instituut Nexus, meer in het bijzonder over het ontbreken van een rechtmatigheidstoets over de besteding van jaarlijks meer dan een miljoen euro belastinggeld, evenals de exorbitante bedragen die jaarlijks aan buitenlandse reizen en aan het rijkelijk fêteren van het netwerk van directeur Riemen worden besteed .

De PVV Noord-Brabant wil u graag de volgende vragen stellen:

1. Bij documenten over het Instituut Nexus trof de PVV onlangs een e-mail met een bijlage van dhr. Riemen aan, gedateerd 6 april 2016 en gericht aan de provincie. Deze mail en bijbehorende notitie vormen een reactie van dhr. Riemen van het Instituut Nexus op de genoemde statenvragen1 van de PVV Noord-Brabant. Deze documenten zijn in bijlage 1 en 2 opgenomen.

a. Heeft het college kennis genomen van de inhoud van de e-mail en bijbehorende notitie van dhr. Riemen (bijlage 1 en 2)?
b. Heeft de provincie (ambtelijk dan wel bestuurlijk) dhr. Riemen om input verzocht, of heeft dhr. Riemen deze input ongevraagd aan de provincie gestuurd?

2. Hoe kwalificeert het college de inhoud van de e-mail en de notitie van dhr. Riemen?

3. Vindt het college demoniserende statements als ‘vragen van de Brabantse fascisten’, 'insinuaties en stupiditeiten van jullie huisfascisten' en 'fascisten zoals de heer Van Hattem en mevrouw Van der Kammen' (statenleden, red.) passen bij een instituut met zelfkwalificaties zoals "als culturele denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie en tolerantie" en "het instituut geeft op een succesvolle wijze het idee van het cultuurfilosofische debat en reflectie voor de hedendaagse Europese maatschappij vorm"? Zo ja, hoe dan?

4. Hoe oordeelt het college over uitspraken van dhr. Riemen als “maar belangrijker is dat dit feit van cruciaal belang is voor de wijze waarop er moet worden omgegaan met de acties die PVV’ers ondernemen”, en “Aan GS mijn vraag welke maatregelen GS zal nemen om er voor te zorgen dat de Brabantse fascisten niet meer de gelegenheid kunnen hebben om de financiële verantwoording die het Nexus Instituut aflegt aan de Provincie NoordBrabant in handen te spelen van hun media-handlangers.” (bijlage 2)?

5. Heeft het college dhr. Riemen al een reactie gestuurd op deze e-mail en bijlage? Zo ja, waarom heeft de PVV deze dan niet ontvangen toen zij om de subsidie- en correspondentiebescheiden van Nexus heeft gevraagd? Zo nee, waarom heeft u niet gereageerd?

6. Is het college bereid publiekelijk en met kracht afstand te nemen van de wijze waarop dhr. Riemen provinciale statenleden betitelt? Zo nee, waarom niet? Betekent uw eventuele weigering dat u de uitspraken van dhr. Riemen deelt?

7. Is het college bereid om per direct en definitief de subsidie aan het Nexus Instituut stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

 

Beantwoording: pdfUitlatingen_directeur_Nexus_beantwoording_12-12-2016.pdfBIJLAGE 1: E-mailbericht dhr. Riemen aan Provincie Noord Brabant

Riemenmail

BIJLAGE 2: notitie van dhr. Riemen aan gedeputeerde en ambtenaar, reactie op statenvragen PVV

6 april 2016

Beste xxxxxx, beste Henri,

Naar aanleiding van de vragen door de vertegenwoordigers van de PVV in de Staten van NoordBrabant over de besteding van de middelen door het Nexus Instituut aan het college van Gedeputeerde Staten, wil ik, voordat ik nader inga op wat mij betreft een adequate beantwoording zou zijn, graag eerst het volgende opmerken.

In oktober 2010 heb ik een essay gepubliceerd onder de titel De eeuwige terugkeer van het fascisme waarin ik duidelijk heb gemaakt dat de beweging van de heer Wilders (want de PVV is bij uitstek geen politieke partij!), dat deze beweging niets anders is dan het fascisme in een nieuw jasje gehesen. In augustus 2011 heb ik tijdens een lezing op Lowlands hetzelfde betoogd. Vanaf dat moment zijn de aanhangers van de heer Wilders, fascisten zoals de heer Van Hattem en mevrouw Van der Kammen, uiteraard mede in opdracht van hun grote leider, structureel bezig met pogingen om het Nexus Instituut onschadelijk te maken. Dat is wel zo begrijpelijk, want wat het Nexus Instituut voorstaat, namelijk een renaissance van het Europees humanisme en zijn waarden, dat is uiteraard de grootste bedreiging voor de fascistische ideologie van deze lieden. Dat wat riekt naar, klinkt als en uitziet als een fascistische beweging die permanent de belastingbetaler bedriegt, moet volgens mij dan ook gewoon een fascistische beweging worden genoemd, maar belangrijker is dat dit feit van cruciaal belang is voor de wijze waarop er moet worden omgegaan met de acties die PVV’ers ondernemen.

Nu eerst maar eens de feiten. De zeer gewaardeerde bijdrage van de Provincie Noord-Brabant is uiteindelijk niet meer dan circa 6% van de totale begroting van het Nexus Instituut en dat is al vele jaren het geval. De praktische consequentie daarvan is volgens mij dat het Provinciaal bestuur zich niet geroepen hoeft te voelen om verantwoording af te leggen over de totale besteding van de middelen van het Nexus Instituut. En als het gaat om de besteding van de middelen via de provincie, kan er gewezen worden op het feit dat deze geheel worden besteed aan de organisatie van de Nexus-lezing, waardoor internationale beroemdheden die echt niet zo gauw in Brabant, dan wel Nederland, zouden zijn, daar de jaarlijkse Nexus-lezing verzorgen en uiteraard wordt een ander deel van die middelen benut voor de overhead van het instituut, dat nu al meer dan 20 jaar in Brabant gevestigd is en als zodanig Brabant wereldwijd op de intellectuele kaart zet.

Ten tweede, een accountant velt geen rechtmatigheidsoordeel. Wat de gerenommeerde accountant als KPMG al sinds de oprichting van het Nexus Instituut doet, is de controle uitoefenen op de financiële organisatie - en elk jaar weer krijgt het Nexus Instituut daarover een goedkeurende verklaring. De toetsing van de uitgaven door de directie is statutair een zaak van de Raad van Toezicht. Binnen het afgesproken protocol worden de directie-uitgaven separaat goedgekeurd door een financiële commissie die bestaat uit twee leden van de RvT die voor alle uitgaven hun paraaf zetten. De RvT bestaat uit de volgende eerbiedwaardige leden:
- Een vooraanstaand advocaat, partner van het gerespecteerde internationale advocatenkantoor Allen & Overy
- De CEO van TNT
- Een oud-ambassadeur, topdiplomaat
- Een lid van de Raden van Toezicht van onder andere Tesco, TomTom, Van Leer, Fiat

Bij een onafhankelijke stichting als het Nexus Instituut, waar de accountant de financiële huishouding controleert en een Raad van Toezicht uitgaven toetst, is er voor subsidienten maar één vraag aan de orde: is het Nexus Instituut met de maatschappelijke activiteiten die het ontplooit de moeite van het ondersteunen waard? Hoe de interne bedrijfsvoering is geregeld, is geen zaak van de subsidient. Voor het gemak een vergelijking: ook de Nationale Opera en Ballet krijgt subsidie, en het is aan de Nationale Opera om te bepalen aan welke zangers, aan welk decor, aan welke opera’s ze de subsidie willen besteden, dan wel welke reizen of andere inspanningen de directie van de Nationale Opera onderneemt om de dat alles te realiseren - en het hele idee dat een overheid of, nog erger, een politieke partij daarop controle wil uitoefenen is een totalitaire gedachte, die nooit ingang mag vinden.

Wel kunnen we uiteraard een toelichting geven als er een vraag is van subsidienten hoe in het algemeen middelen worden besteed, en die toelichting is vrij eenvoudig.

De door de PVV gemaakte vergelijking tussen de besteding van middelen van GS en het Nexus Instituut gaat niet op: het zijn totaal verschillende organisaties met een totaal verschillende doelstelling. GS is een overheidsinstantie; het Nexus Instituut een onafhankelijke denktank voor de organisatie van het internationale intellectuele debat. Daarin excelleert het Nexus Instituut al meer dan twintig jaar en heeft het zich een unieke internationale positie verworven. Elk jaar slaag het instituut erin om in de vorm van een lezing, een masterclass, symposia, conferentie en uitgaven van het tijdschrift Nexus wereldwijd de meest vooraanstaande denkers, kunstenaars, diplomaten en politici een podium te bieden over de grote vragen van maatschappij en het menselijk bestaan. Dat het Nexus Instituut daar telkens weer in slaagt, is voor iedereen die een beetje kennis heeft van de bijzondere kwaliteit die het Nexus Instituut te bieden heeft, eigenlijk een wonder, zeker met zo’n kleine bezetting en beperkte middelen.

Het Nexus Instituut drijft op ideeën, wordt gevoed door heel veel kennis, zowel uit literatuur, maar ook door een uniek internationaal netwerk van reeds meer dan duizend mensen over de hele wereld. Wie niet nadenkt of niet verder na wil denken, zou wellicht het idee kunnen hebben dat de activiteiten van het Nexus Instituut het gevolg zijn van een door Japanners ontworpen software waarbij één druk op de knop het idee geeft, een tweede knop binnen een fractie van een seconde een programmatekst levert, de derde knop voldoende is om te bepalen welke mensen daar moeten komen en een vierde magische knop alleen maar hoeft te worden ingedrukt om ervoor te zorgen dat al die beroemdheden die moeten komen, ook inderdaad naar Nederland komen. Die software bestaat niet – en nog erger: die gaat er ook nooit komen ook. In de praktijk betekent dit onder andere dat de directie van het Nexus Instituut circa 6 maanden per jaar (!) over de hele wereld, naar oost en west, naar noord en zuid, reist om mensen te spreken, ideeën te verzamelen, netwerken uit te breiden, en zo alle kennis en contacten te verzamelen die nodig zijn om alle activiteiten op het hoogste internationale niveau te realiseren. Wanneer er uiteindelijk een programma is vastgesteld voor een activiteit en ook bekend is welke mensen daaraan zullen deelnemen, worden al die sprekers ten minste één keer bezocht. Een enkele keer wordt een spreker twee of drie keer bezocht. Het punt is namelijk dat het Nexus Instituut in hoge mate geheel afhankelijk is van de betrokkenheid van deze mensen, die al te vaak voor een honorarium dat ver ligt onder wat ze via hun ‘agents’ kunnen krijgen, de moeite willen nemen om van ver, vaak ook heel ver, te komen en toch de gasten willen zijn van het Nexus Instituut. En zo is het ook te verklaren dat bijvoorbeeld een Amos Oz, die niet alleen kanker heeft, maar ook nog eens vier dagen voordat hij voor een zaal van 1200 belangstellenden de keynote moet verzorgen, hartstikke ziek, toch de moeite neemt naar Nederland te komen. Zo is het ook te verklaren dat een beroemd regisseur als Abderrahmane Sissako, die heel veel schroom heeft om Engels te spreken, toch het vertrouwen krijgt en de moeite neemt om vanuit Afrika naar het Nexus Instituut te komen. En zo kunnen er heel veel meer voorbeelden worden gegeven. Opnieuw: er is geen instituut in Nederland, zelfs niet in Europa, en volgens sommigen ook niet in Amerika of elders, dat er in slaagt om een lange reeks aan mensen, zoals Garry Kasparov, Sonia Gandhi, Mario Vargas Llosa, Amos Oz, John Coetzee, Jurgen Habermas, George Steiner, Simon Schama, Daniel Barenboim, Jordi Savall, Michael Sandel, Nassim Taleb, Salam Fayyad, president Gemayel, Andreas School Jordi Savall, Antonio Damasio, Slavoj Zizek, Sir Martin Rees, Dominique de Villepin, Robert Kagan, Anne Applebaum, Frank Fukuyama, Alain Finkielkraut, Roberto Calasso, Fritz Stern, Jose Manuel Barroso, Leszek Kolakowski, Richard Rorty, Azar Nafisi, Elisabeth Mann Borgese, Peter Sellars, Avishai Margalit, Michael Ignatieff, etc. etc. etc. naar Nederland te laten komen.

Voordat er een uitgewerkt nieuw programma is en om ervoor te zorgen dat er telkens weer allerlei nieuwe gasten uit de internationale wereld daaraan deel kunnen nemen, wordt er met heel veel mensen internationaal van gedachten gewisseld – en dat is nu investering en ontwikkeling. Als je naar het belang en de resultaten kijkt, is het een tamelijk bescheiden budget. De passende vergelijking die we vaak maken is met het werk van een oliemaatschappij, die op zoek naar nieuwe olievelden vaak ook investeringen moet doen en pas na een jaar, twee jaar of drie jaar (soms nog langer) worden de vruchten gedragen van de investering. Bij Nexus is het niet veel anders. Om er telkens weer voor te zorgen dat belangrijke maatschappelijke onderwerpen aan de orde kunnen komen en dat we daarvoor toch steeds maar weer de juiste mensen weten te vinden die met elkaar dat rondetafelgesprek vormen (op een conferentie, een symposium) of in de vorm van een lezing of een masterclass, is er een budget ‘investering en ontwikkeling’. Dit jaar zal dat budget mede worden benut voor het verkennen van de mogelijkheden van de internationale Nexus Academy (in Brabant!) en de internationale allianties die zo’n Nexus Academy kan en moet aangaan om het een succes te laten zijn.

Ik heb geen idee wat ‘elitaire snoepreizen’ zijn (is er iemand die mij dat kan uitleggen?). Wat ik wel weet, is dat het budget voor investering en ontwikkeling wordt benut voor heel veel noodzakelijk werk dat verricht moet worden om de unieke kwaliteit van het Nexus Instituut te handhaven, en tevens wordt benut voor de verkenning van nieuwe mogelijkheden om uiteindelijk zo goed mogelijk gebruik te maken van het menselijk kapitaal dat het Nexus Instituut vertegenwoordigt (een kapitaal dat oneindig groter is dan de getallen op de begroting) dat dat budget zeer welbesteed geld is. Hoe dat budget precies wordt besteed, wordt pas in de loop van een jaar duidelijk en nogmaals: de toetsing vindt plaats conform de hierboven reeds gemelde procedure en protocollen.

Een mooi voorbeeld is het volgende. Afgelopen zaterdag vond in Amsterdam het symposium plaats ‘The Battle for Europe’. Naast de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne zat daar de Nederlandse politicus Harry van Bommel en een divers gezelschap vooraanstaande internationale intellectuelen zoals Ivan Krastev, Ivan Vejvoda van het GMF, de Russische historica Natalia Narochnitskaya en de beroemde Britse euroscpeticus John Laughland. Dit symposium was niet gebudgetteerd omdat pas aan het begin van dit jaar duidelijk werd dat er een noodzaak bestond om ook het internationale, geo-politieke perspectief in de maatschappelijke discussie aan de orde te laten komen. Harry van Bommel zal zeker met plezier getuigen van het feit hoe belangrijk en succesvol dit internationale symposium was… Ook om dit symposium mogelijk te maken, is een budget als “investering en ontwikkeling” noodzakelijk.

Met betrekking tot de opmerking dat de omzet van de boeken Nexus 65 en Nexus 70 niet terug te vinden zouden zijn in de cijfers: dat is niet het geval. De omzet die Nexus 65 gegenereerd heeft en Nexus 70 genereert, is opgenomen onder ‘losse verkoop’. De uitgeverij Nexus BV is slapend; zoals steeds blijkt uit de jaarrekeningen gebeurt daar niets in.

Tot slot nog dit. Onbetwijfelbaar is via de PVV informatie over de financiële huishouding in handen gespeeld van een vrindje van Dhr. Baudet (die zaterdag jl. in Trouw nog zelf verklaarde een aanhanger van zowel Wilders als Trump te zijn), een heerschap dat uiterst geheimzinnig doet over hoe hij aan die informatie is gekomen, en dat vervolgens enkel en alleen gebruikt om de echtgenote van Rob Riemen en hemzelf in een kwaad daglicht te plaatsen. Aan GS mijn vraag welke maatregelen GS zal nemen om er voor te zorgen dat de Brabantse fascisten niet meer de gelegenheid kunnen hebben om de financiële verantwoording die het Nexus Instituut aflegt aan de Provincie NoordBrabant in handen te spelen van hun media-handlangers.

Met een vriendelijke groet,

Rob Riemen Oprichter-directeur Nexus Instituut