PVV Brabant: juichverhaal provincie over spitsmijden A2 is belachelijk: 17 auto's per dag is een compleet fiasco!

Geacht college,

Op de website van de provincie Noord-Brabant[1] lazen wij dat tussen augustus en januari in totaal 3.211 auto’s minder in de spits reden dankzij een app die gemaakt is in het kader van het Smartwayzprogramma en dat de provincie ook een dergelijke app voor de N279-Zuid wil inzetten.

De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u het met de PVV eens dat er wel erg positief wordt geschreven over een spitsmijding van 3.211 auto’s / 183 dagen = 17.6 auto’s per dag op een traject waar gemiddeld 80.000 voertuigbewegingen per dag plaats vinden[2], of bent u het met ons eens dat hier sprake is van een totale mislukking en een misplaatst juichverhaal vanuit de provincie?

2. Wat heeft de ontwikkeling van de app, de promotie van dit project, de uitgedeelde cadeautjes en inzet van ambtelijk personeel voor dit project gekost? Graag per genoemd onderdeel een overzicht, met verklaring hoe tot die bedragen – eventueel geschat – gekomen is, eventueel vermeerderd met overige kosten.

3. Is bekend of er minder spitsmijdingen per dag waren tijdens de zwaarste filedagen (met regen of sneeuw) en kunt u een overzicht geven van het exacte aantal spitsmijdingen per dag afzonderlijk gedurende augustus tot januari? Zo nee, waarom niet?

3a. Bent u het met de PVV eens dat juist de spitsmijdingen op deze dagen het belangrijkste zijn? Zo nee, waarom niet?

4. Hoe kan het dat het resultaat van het spitsmijden op de A2 tussen Eindhoven en Weert nóg aanzienlijk treuriger is dan die destijds op de A2 ten noorden van Eindhoven (17 om 70 spitsmijdingen) en wat heeft u met de bevindingen van de Zuidelijke Rekenkamer[3] omtrent dat laatste project concreet gedaan?

5. Is het college, gezien het wel erg summiere resultaat op de A2, er zeker van om dit project ook op de N279 uit te rollen? Zo ja, waarom denkt u daar wél enig significant resultaat te kunnen boeken?

6. De waarde van de bespaarde 2,9 ton CO2 is op de EEX-emissiebeurs momenteel € 68,59[4]. Vindt het college deze prestatie werkelijk een ronkende vermelding bovenin het persbericht waard?

Namens de PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

[1] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/februari/resultaten-mobiliteitsdienst-slimme-reis-a2-weert-eindhoven 

[2] https://www.wegenwiki.nl/A2_(Nederland) 

[3] https://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/spreekteksten/1316-pvv-rol-provincie-programma-beter-benutten-buitengewone-puinhoop 

[4] https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/spot-market/european-emission-allowances#!/2019/02/07 per 07/02/2019 11.00 uur 

 

Beantwoording: pdfSlimme_app_beantwoording_dd_26-02-2019.pdf