Statenvragen Interview gedeputeerde Lemkes-Straver

PVV Brabant: Wanneer gaat gedeputeerde Lemkes-Straver nu aan het werk voor de boeren?

De Brabantse PVV maakt zich na het lezen van het interview van Nieuwe Oogst met gedeputeerde Lemkes-Straver zorgen over de agrarische sector in Brabant.

Woordvoerder Maikel Boon: "Boeren die hoopten op een boervriendelijk beleid na het vorige college met o.a. GroenLinks, D66 en de PvdA komen na het lezen van dit interview van een koude kermis thuis. De ZLTO heeft eerder deze maand in een reactie op de interim omgevingsverordening scherpe kritiek geleverd en een heldere lijst van aandachtspunten opgesteld, maar we zien hier in de woorden van de gedeputeerden helemaal niets van terug. Wat we wel zien is onnodig strenge regelgeving vergezeld door Brusselse duurzaamheidsdictaten.

De gedeputeerde geeft aan dat ze in gesprek is met boeren om het vertrouwen te herstellen maar waarom zien we daar helemaal niets van terugkomen in haar beleid? Brabant heeft nog steeds het strengste beleid van heel Nederland en als dit beleid niet snel verandert gaat de Brabantse agrarische sector de komende jaren doodbloeden."

De PVV heeft daarom Statenvragen gesteld.

 

Geacht college,

Gedeputeerde Lemkes-Straver heeft aan Nieuwe Oogst een interview gegeven.[1] 

Hierover de volgende vragen:

1. Kan het college aangeven of de publicatie in Nieuwe Oogst een correcte weergave is van het interview met de gedeputeerde?

2. In het interview met Nieuwe Oost zegt de gedeputeerde het volgende: ”Die strengere regelgeving is noodzakelijk.” Deelt dit college de mening van de PVV dat onze boeren al op het juiste pad van de verduurzaming zaten en dat dit college het convenant ‘Stikstof en Natura 2000’ had moeten respecteren. Zo nee, waarom heeft dit college geen vertrouwen in onze boeren?

3. De gedeputeerde stelt in het interview: “Aan de andere kant ligt er een tussenuitspraak die duidelijk maakt dat we deze regels mogen stellen als we de natuurdoelstellingen willen halen, mits het boeren niet onevenredig treft. Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken. “ Kan de gedeputeerde aangeven hoe wordt bepaald wat ‘niet onevenredig’ is voor onze boeren en in hoeverre worden onze boeren daar zelf bij betrokken? Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat het eenzijdig naar voren halen van de afgesproken termijn van 2028 onevenredig is?

4. In het interview geeft de gedeputeerde aan: “We zijn als bestuur van mening dat we geen onmogelijke eisen stellen.” Kan dit college uitleggen waarom de agrarische sector dan zegt dat de eisen[2] wel onmogelijk zijn? Zo nee, waarom niet?

5. Gedeputeerde geeft in het interview aan: “We hebben een rondgang gemaakt langs andere sectoren, zoals industrie, woningbouw en infrastructuur. En onze indruk is dat er ruim voldoende stikstof beschikbaar is, ook voor de land- en tuinbouw.” Kan dit college aangeven of de informatie die in de rondgang is opgehaald is gedeeld met Provinciale Staten? Zo nee, waarom is deze informatie niet gedeeld en is dit college bereid om alsnog alle informatie over de rondgang delen?

6. De vorige gedeputeerden Spierings en Grashoff praatten altijd over de landbouw en niet met de landbouw. In het interview geeft gedeputeerde Lemkes-Straves aan dat ze het vertrouwen met onze boeren wil herstellen door met ze in gesprek te gaan. Op welke manier gaat de communicatie met de agrarische sector onder dit college anders verlopen dan onder het vorige college?

7. In het interview met Nieuwe Oost zegt gedeputeerde verder: ”We moeten met zijn alleen verduurzamen, daar kunnen we niet omheen.” Kan dit college aangeven waarom we hier niet omheen kunnen en wat de concrete definities en kaders zijn van “verduurzamen”? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college van mening dat deze stikstof-impasse een boekhoudkundig probleem vormt en geen milieuprobleem? Zo nee, waarom niet?

9. Deelt dit college de mening van de PVV dat het Natura-2000 beleid een zware claim legt op de ontwikkelingen in de agrarische sector, de infrastructuur en de economie? Zo ja, is dit college bereid om de minister te verzoeken om voor (bepaalde) Brabantse Natura-2000 gebieden de aanwijzing in te trekken? Zo nee, waarom niet?

10. In het interview met Nieuwe Oost zegt de gedeputeerde ook: ”Boeren kunnen veel betekenen als het gaat om natuurbeheer.” Deelt dit college de mening van de PVV dat boeren nu al veel betekenen als het gaat om natuurbeheer. Zo nee, waarom niet?

11. Deelt de gedeputeerde de mening van de PVV dat boeren een beter verdienmodel moeten krijgen? Zo ja, hoe gaat dit college hieraan bijdragen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/24/gedeputeerde-brabant-we-kunnen-niet-om-verduurzaming-heen 

[2] https://www.zlto.nl/nieuwsberichten/2020/openbaar/09-september/zlto-reageert-op-de-interim-omgevingsverordening-van-provincie-noord-brabant