Statenvragen Toelating van Renure op provinciale gronden

De PVV Noord-Brabant roept op tot het toestaan van Renure als een natuurlijk alternatief voor kunstmest op provinciale landbouwgronden.

In het recent gepubliceerde bestuursakkoord van de provincie staat vermeld: "Wij moedigen het gebruik aan van natuurlijke of mechanische gewasbeschermingsmethoden en streven ernaar chemische gewasbescherming zoveel mogelijk te verminderen. Als provincie willen we het goede voorbeeld geven en daarom gaan we onze pachtvoorwaarden voor provinciale gronden verduurzamen door het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming niet langer toe te staan."

De PVV Noord-Brabant is van mening dat het gebruik van Renure als natuurlijke kunstmestvervanger moet worden bevorderd vanwege het effectieve hergebruik van waardevolle stikstofbronnen en de hoge kosten van kunstmest voor boeren in Brabant. Woordvoerder Boon verklaart: "Als de provincie geen kunstmest meer op haar agrarische gronden wil toestaan, dan moet Renure wel als alternatief worden toegestaan. Het gebruik van Renure kan zelfs bijdragen aan het verdienmodel voor innovatieve stallen."

De PVV Noord-Brabant roept het college op om het gebruik van Renure als kunstmestvervanger mogelijk te maken door als provincie deel te nemen aan onderzoek naar mineralenconcentraten¹, met als doel het gebruik van Renure als kunstmestvervanger op provinciale gronden te faciliteren.

 

Geacht college,

In het bestuursakkoord[1] staat: “Wij stimuleren het gebruik van natuurlijke of mechanische gewasbescherming en daarmee bouwen we chemische gewasbescherming zoveel mogelijk af. We geven als provincie het goede voorbeeld. Daarom gaan we de pachtvoorwaarden op onze provinciale gronden verduurzamen door geen kunstmest en chemische gewasbescherming meer toe te staan.”

De PVV Noord-Brabant steunt het gebruik van Renure (natuurlijke kunstmestvervangers) omdat het uitstekend bruikbare stikstofbronnen hergebruikt, gezien de beschikbaarheid van dierlijke mest. Daarnaast zijn de huidige prijzen van kunstmest onbetaalbaar geworden voor boeren in Brabant.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Deelt het college de opvatting van de PVV dat het gebruik van Renure (natuurlijke kunstmestvervangers) vanwege het effectieve hergebruik van bruikbare stikstofbronnen aan te moedigen is? Zo ja, handelt GS hier ook naar?

2. Is het college van mening, in lijn met de PVV, dat Renure een potentieel onderdeel kan vormen van het verdienmodel voor innovatieve stallen? Zo nee, waarom niet?

3. Kan dit college aangeven wat de huidige status is van de besluitvorming binnen de EU met betrekking tot de toelating van verwerkte dierlijke mest (Renure) als kunstmestvervanger?

4. Kan dit college aangeven of het op de hoogte is van de creatieve benadering van België[2], waarbij zij overwegen de definitie van kunstmest gemaakt uit dierlijke mest te wijzigen? Indien deze nieuwe definitie het behandelen van Renure als chemisch afvalwater mogelijk maakt volgens de regelgeving, ziet het college hierin een mogelijke oplossing voor Brabant? Zo nee, waarom niet?

5. Is dit college bereid om als provincie deel te nemen aan onderzoek naar mineralenconcentraten[3], met als doel het gebruik van Renure als kunstmestvervanger op provinciale gronden mogelijk te maken? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2023/bestuursakkoord-brabant-2023-2027-samen-maken-we-brabant 

[2] https://www.boerderij.nl/europees-parlement-wil-dierlijke-mest-renure-als-kunstmest-gebruiken 

[3] https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/mineralenconcentraat