Statenvragen Handhaving in de gemeente Landerd

Geachte college,

Afgelopen week heeft de minister het verzoek van de provincie Noord-Brabant om vernietiging van de nieuwe bouwvergunning van de omstreden geitenstal aan de Langstraat te Landerd vanwege de Q-koorts afgewezen.

Tijdens een werkbezoek aan de LOG Graspeel constateerde de PVV-fractie een onafgedekte mestopslag van betreffende geitenstal direct langs de kant van de weg. Volgens omwonenden is er hier sprake van een structurele opslag van mest vers uit de stal.

Om plek te maken voor deze nieuwe mest wordt de oude mest rondom het huis en op akkers in de grond verwerkt of in open wagens getransporteerd. Onderstaande foto is een weergave van de actuele situatie met een mestopslag van twee weken oud.

Mest Landerd 

 

  1. Deelt GS de mening van de PVV dat deze situatie, waarbij de basis niet op orde is met een mesthoop pal aan de straat, niet bevorderlijk is voor de volksgezondheid en leefbaarheid en een situatie als deze in negatief opzicht meegewogen dient te worden in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij? Zo neen, waarom niet?
  2. Is deze wijze van mestopslag in strijd met wet- en regelgeving?
  3. Zijn de toezichthoudende instanties op de hoogte van deze wijze van onafgedekte mestopslag van deze geitenstal, waar in het verleden de Q-koorts bacterie is aangetroffen?
  4. Zo ja, is er een handhavingstraject ingezet door het bevoegde bestuursorgaan? Zo neen, waarom is er (nog) geen handhavingstraject ingezet?
  5. Indien er sprake is van een handhavingstraject, is er een bepaalde hersteltermijn afgesproken? Zo ja, wat is de duur van de hersteltermijn?
  6. Deze situatie levert mogelijk risico's op voor de volksgezondheid, vanwege het verspreiden van zooönosen via mestdeeltjes. Deelt GS onze mening, dat als er sprake is van een risico voor de volksgezondheid, er directe maatregelen nodig zijn? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen kunnen hiertoe worden ingezet?
  7. Bij het betreffende bedrijf is sprake van een te hoog aantal dieren per stal[1] conform de huidige omgevingsvergunning. In een handhavingstraject heeft de gemeente Landerd de hersteltermijn verdubbeld en 8 tot 10 maanden verleend aan de betrokken geitenhouder.[2] Deelt u de mening van de PVV dat dit een onnodig lange hersteltermijn is, die ten koste gaat van het dierenwelzijn en mogelijk ook de volksgezondheid? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om uw ongenoegen hierover te uiten jegens de gemeente Landerd?

8.Naar aanleiding van de gang van zaken rond de tekortschietende vergunningverlening in de gemeente Landerd, welke stappen is GS bereid te nemen richting deze gemeente om de vergunningverlening en handhaving in deze gemeente te verbeteren?

Hoogachtend,

namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

Joyce Kardol

Alexander van Hattem