Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2015,

Constaterende dat:

 • er inkomende en uitgaande provinciale (handels-)missies plaatsvinden
 • missies variëren in aard, doel of samenstelling
 • informatie van missies weliswaar openbaar gemaakt wordt, maar versnipperd over websites van provincie, initiatiefnemers, etc. vindbaar en niet centraal beschikbaar zijn via brabant.nl
 • de berichtgeving niet (vooraf) plaatsvindt via de website brabant.nl, maar veelal achteraf via persberichten of nieuwsbrieven
 • er afgelopen jaar meerdere WOB-verzoeken door kranten zijn ingediend met betrekking tot dit onderwerp

Overwegende dat:

 • in antwoord op technische vragen bij de begroting is geschreven: ‘’Daarnaast is het een goede suggestie om op reguliere basis informatie over missies op de website brabant.nl te plaatsen, zoals resultaten.’’

Verzoeken GS om:

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 2 oktober 2015,

Constaterende dat:

 • De woningen vanuit de Brabantse VerkoopGarantie (BVG) volgens de taakstelling zo snel mogelijk verkocht moeten worden;
 • Asielbeleid geen kerntaak voor de provincie is;
 • Makelaardij geen kerntaak voor de provincie is;

Overwegende dat:

 • Het huisvesten van asielzoekers dan wel statushouders in BVG-woningen een marktverstorende werking zal hebben;

Verzoeken GS om:

 • De woningen vanuit de BVG niet ter beschikking te stellen voor de huisvesting van asielzoekers dan wel statushouders;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

 

Deze motie mocht van de andere partijen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant NIET ingediend worden tijdens het vragenhalfuurtje. Is op 13-11-2015 alsnog ingediend.

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2015,

behandelend het Statenvoorstel 33/15 inzake Verordening ruimte 2014,

Besluiten in het ontwerpbesluit 33/15B dat de volgende tekst aan de Verordening ruimte 2014 wordt toegevoegd onder artikel 4.13: “

Asielzoekerscentra

Een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied bepaalt dat vestiging van een asielzoekerscentrum niet is toegestaan.’’