Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

-          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

-          het project Stadsbijen is genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2013

-          bijvoorbeeld hiermee in Gelderland bijenkasten op daken van bedrijven worden geplaatst, waarmee sponsorcontracten worden aangegaan;

overwegende dat:

-          het bedrijfsleven financieel kan bijdragen aan de zorg voor bijen;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          te onderzoeken of betrokken partijen een soortgelijk project als Stadsbijen als onderdeel van de provinciale visie ‘’De provincie draagt Bij…’’ zouden willen ondersteunen;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelend het Statenvoorstel 64/14 inzake Bijengezondheid; provinciale visie en actieprogramma,

constaterende dat:

-          bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur;

overwegende dat:

-          verbetering van de bijengezondheid kan worden bereikt via de Subsidieregeling Natuur en Samenleving;

-          van deze regeling alleen de categorie ‘’Leefgebied van de bij’’ zich inzet voor het verbeteren van het leefgebied van de bijen door voldoende leefgebied, voorlichting en kennisontwikkeling- en uitwisseling;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-         aan alle categorieën van de Subsidieregeling Natuur en Samenleving een bijenparagraaf toe te voegen als voorwaarde voor projectsubsidie;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 juli 2014, behandeld het Statenvoorstel 47/14 inzake de Voorjaarsnota 2014;

Besluiten, dat de volgende tekst aan beslispunt 2 van het ontwerp-besluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd: “(…begrotingsboekwerk 2015), met dien verstande dat de in Tabel 3 ´Knelpunten binnen bestaand beleid´ van bijlage 1 A punt 2 genoemde bedragen worden besteed aan ondersteuning van de burgers in urgentiegebieden in de omgevingsdialoog i.p.v. kennisoverdracht en communicatie naar de consument over de waarde van ons voedsel”.

Toelichting:

•           Op 7 februari zijn de Structuurvisie en de Verordening Ruimte 2014 door PS vastgesteld en hierin hebben agrarisch ondernemers de opdracht gekregen om met hun omgeving in dialoog te gaan bij majeure bedrijfsveranderingen en -ontwikkeling.

•           ‘’Door kennisoverdracht en communicatie over hetgeen er in Brabant gebeurt op het gebied van Agrofood kan de consument zich bewuster worden van de waarde van ons voedsel en de keuzes die hij/zij heeft in zij/haar gedrag.‘’ is geen kerntaak van de provincie.

•           De positie van burgers in urgentiegebieden aan de omgevingsdialoog is niet evenwichtig indien omwonenden, in tegenstelling tot ondernemers en gemeenten, niet beschikken over professionele ondersteuning en over dezelfde mate van (gezondheidstechnische, juridische) kennis als de dialoogpartners.

Partij voor de Vrijheid

Joyce Kardol