Louis Roks - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 begroting 2017,

Constaterende dat:

- de islam een gewelddadige ideologie is;

- islam en democratie niet samengaan;

- de islam uiterst intolerant tot extreem gewelddadig is jegens vrouwen, homoseksuelen, andersgelovigen zoals Joden en Christenen, ongelovigen en afvalligen;

- de gematigde islam niet bestaat, maar een verzinsel is van naïevelingen die ongemakkelijke waarheden liever niet onder ogen zien;

- de islam ons bedreigt in ons vrije westerse bestaan;

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016 ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016,

Constaterende dat:

- Er op verzoek van de Staten een inspanningsverplichting is aangegaan door gedeputeerde Swinkels om te bemiddelen bij de huisvesting Veteranen Vught;

- Sinds dit verzoek bekend is geworden dat er door College van de gemeente Vught een alternatief is aangeboden, te weten een alternatief stuk grond buiten Fort Isabella;

- De gedeputeerde een intentieverklaring heeft gesloten met de eigenaren van Fort Isabella;

- De gedeputeerde hierbij aansluiting zoekt bij de verhaallijn Bevochten Brabant;

Overwegende dat:

- Het verblijf van de veteranen op het terrein van Fort Isabella aansluit bij deze verhaallijnen;

Roepen het college op:

- Alles in het werk te stellen om nu haar invloed aan te wenden om een verblijf of stuk grond voor de Veteranen Vught ter beschikking te stellen op het terrein van Fort Isabella;

en gaat over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant                                         Lokaal Brabant

Louis Roks                                                      Jan Heijman