Voorzitter,

Deze wijziging van de verordening treasury slaat wat de PVV betreft de plank mis.

 

De wijziging bevat onverantwoorde en ondoordachte elementen.

 

Dit college wil geld kunnen gaan uitlenen onder meer aan Brabantse gemeenten. Geanticipeerd wordt op aanpassing van het wetsvoorstel schatkistbankieren, waarin die mogelijkheid nu nog geen optie is. Los van het feit dat de PVV het vreemd vindt dat het college anticipeert op een dergelijke wetswijziging, vinden wij het zeer onverstandig dat de Provincie de intentie uitspreekt om geld te willen uitlenen aan Brabantse gemeenten. Er bestaat met hen immers toezichtsrelatie, en die wordt door het uitzetten van leningen hopeloos maar vooral ook onnodig gecompliceerd.

 

Gesuggereerd wordt dat de provincie een rendement moet behalen op haar kapitaal. Beste College, u heeft slechts één verantwoordelijkheid, en dat is met de publieke middelen die u periodiek krijgt, de publieke taken die u zijn toebedeeld naar behoren uitvoeren. Als het kapitaal van de burger dat u in beheer heeft rente oplevert is dat leuk meegenomen. Maar in plaats van de rente als incidenteel te beschouwen heeft u die in uw begroting als een vaste inkomstenpost ingerekend en daar ook het uitgavenpatroon van de provincie structureel op gebaseerd.

Read More

De PVV Noord-Brabant is met stomheid geslagen door het antwoord op technische vragen waarin de PVV vraagt om een lijst met uitgaven, orders en inkopen vanaf 1 januari 2012 in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. Deze informatie wordt niet als openbare informatie verstrekt maar ligt enkel vertrouwelijk ter inzage.

De argumenten die daarvoor worden opgevoerd raken kant noch wal. "Gesproken wordt bijvoorbeeld over boeteclausules bij openbaring maar er is niet eens gekeken hoe de gevraagde informatie eventueel op aangepaste wijze kon worden verstrekt. De provincie heeft de mond vol van transparantie maar na onnodige vertragingen in het beantwoordingsproces lijkt het wel alsof er is toegeredeneerd naar een manier om de informatie verborgen te houden", aldus Frijters-Klijnen van de PVV Noord-Brabant.

"De belastingbetaler mag best weten welke kosten er zijn gemaakt in het kader van de voorbereiding van het geplande elitefeest Culturele Hoofdstad 2018," vult Van der Kammen aan. ”Als iemand daar recht op heeft, is het wel de Brabander, die hiervoor immers heeft betaald.”

De PVV dient schriftelijke vragen in om duidelijkheid te krijgen omtrent de achtergrond van de vertrouwelijkheid en de slechte onderbouwing daarvan en wil alsnog dat de informatie waarom was gevraagd, openbaar wordt.

Read More

Geacht college,

Op 19 juli 2013 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld, die door u op 13 augustus 2013 onder kenmerk C2125771/3452187 zijn beantwoord. Eindhoven wordt niet voorgedragen voor de titel Culturele Hoofdstad 2018.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Zijn de beoogde Artistiek Directeur en 3 programmamanagers inmiddels op de hoogte gesteld van het feit dat zij niet benoemd zullen worden? Zo nee, waarom niet?
  2. Kan het college bevestigen dat op geen enkele wijze een arbeidsovereenkomst dan wel zakelijk contract is of zal worden gesloten met de geselecteerde kandidaten?
  3. Kunt u een gespecificeerd overzicht geven van alle kosten tot op heden en de nog te verwachten kosten rondom de vacaturestelling? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen