Voorzitter,

We bespreken vandaag de jaarrekening 2013. Dat hier veel werk inzit staat buiten kijf, dank daarvoor aan de ambtelijke organisatie. Dat staat verder los van de inhoud.

Want inhoudelijk heeft de PVV nogal wat punten waar we vraagtekens bij plaatsen, en waarvan we hopen dat het college met een serieuze reactie zal komen.

Voorzitter, waarom er eigenlijk een jaarrekening wordt gepresenteerd met de kosten en de geleverde prestaties naast elkaar in dezelfde paragraaf is de PVV een compleet raadsel.
Door de stelselwijziging die vorig jaar is ingezet is het verband weg tussen de gepresenteerde kosten en de gepresenteerde beleidsprestaties. En dat verband is juist belangrijk bij de vraag of de burger waar krijgt voor zijn geld. Het college doet het in de jaarrekening echter nog steeds voorkomen alsof die samenhang er wél is.
Letterlijk is de jaarrekening per productgroep opgebouwd rondom de vragen:
-hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
-hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
-heeft het gekost wat het mocht kosten?
En dat suggereert een samenhang tussen kosten en prestaties, en die is er volstrekt niet.
Hoewel we dit vorig jaar al hebben aangekaart, is er kennelijk niets gedaan om ervoor te zorgen dat de jaarrekening voor de belastingbetaler wél inzicht biedt in het verband tussen beleidsprestaties en kosten. Graag hoort de PVV van het college waarom niet?

Read More

Geacht college,

Onder meer Het Financieel Dagblad[1] en Elsevier[2] berichten over Nederlandse gemeenten die volop gebruik maken van boekhoudkundige trucs om grote verliezen op hun grondposities te verhullen. Zo zou er onder meer sprake zijn van het boeken van de investeringen onder een andere post, of het verlagen van de toe te rekenen rentekosten. Van dat laatste zou volgens de berichtgeving bij de gemeente Eindhoven sprake zijn. .

Volgens het Financieel Dagblad heeft Noord-Brabant niet ingegrepen bij een omstreden 'stelselwijziging' van de gemeente Breda en heeft ook de accountant geen bezwaar gemaakt, ondanks protesten van de Rekenkamer van Breda.

Bovenstaande roept bij de PVV de volgende vragen op: 

Read More

Geacht college,

Op 18 december verscheen een persbericht[1] van Gedeputeerde Staten met als titel 'Commissie steunt ontwikkeling LPM'.

Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Kent GS het betreffende persbericht? Geeft dit persbericht de opinie van het college van GS op de juiste wijze weer? Is dit persbericht een verwijzing naar het stuk getiteld "Second opinion Logistiek Park Moerdijk, op de onderdelen 'nut en noodzaak' en werkgelegenheid", geschreven door prof. dr. Peter de Langen, prof. dr. Theo Notteboom, dr. Bart Kuipers, prof. dr. Oedzge Atzema, en drs. Dries Castelein?

Read More