Voorzitter, de jaarrekening 2012. Een compliment voor het vele werk dat hieraan is besteed. Desalniettemin hebben wij een aantal cruciale punten te melden.

 

Vorig jaar gaven wij het college mee om in de beknopte jaarverslaggeving een meer realistische bespiegeling van het voorbije jaar op te nemen. En alhoewel de gedeputeerde beterschap beloofde, treffen we helaas wederom een sprankelend boekwerk met marketing-kretologie aan, in plaats van een realistisch beeld over hetgeen de provincie in vergelijking met haar planning heeft gerealiseerd en wat niet.

 

Voorzitter, de Zuidelijke Rekenkamer slaat de spijker op zijn kop met haar rapport. Ook wij hebben het meermalen gemeld, en hebben ook telkens geprobeerd met onze vragen uw college de ogen te openen en te bewegen om een heldere verantwoording over de gerealiseerde prestaties te geven.

 

Het baat echter niet, sterker nog, jaarrekening na jaarrekening neemt het gehalte aan onzintekst toe dat men aan ons probeert te slijten als kritische succesfactor of geleverde beleidsprestatie.

 

Het van de ene kant van een bureau naar de andere kant verschuiven van een stapel rapporten wordt bij wijze van spreken al als een prestatierealisatie gezien. College, daar koopt de belastingbetaler helemaal niks voor !

 

Een paar voorbeelden. De beleidsprestatie 'samen investeren' kent kennelijk geen indicator voor succes. Desalniettemin heeft het college bedacht dat de begrote prestatie voor 2012 'continuering' is. Oftewel, we doen iets, geen mens weet wat en of het nuttig is, maar als we nu van te voren afspreken dat als we aan het eind van het jaar besluiten ermee door te gaan, dan hebben we de prestatie voor het jaar gehaald.

Read More

Voorzitter,

 

Het voorstel Kennis en Onderzoek, dat is waar wij vandaag over moeten besluiten.

 

We moeten iets vinden over het kwartiermaken voor BrabantKennis, over het wijzigen van de subsidierelatie met onder meer PON en Telos, over het formeren van een nieuwe adviesstructuur, we moeten het onderzoeksbeleid vaststellen en een gewijzigde verordening.

 

Voorzitter, BrabantKennis. Voor de PVV is nog steeds niet duidelijk wat het nou is en wat de doelstellingen zijn. Vage en wollige kreten zoals 'BrabantKennis helpt de provincie en haar partners om greep te krijgen op de toekomst' bieden ons absoluut geen vertrouwen: het lijkt immers meer op het marketingpraatje van een of ander glad organisatieadviesbureau, dan op een argument vanuit een degelijke overheid waar de burger vertrouwen in zou moeten kunnen hebben.

Read More

Voorzitter,

De Kadernota ICT beleid is een uitwerking van de gekozen richting voor ICT, namelijk dat de basis op orde moet zijn en de provincie enkel volgend moet zijn bij nieuwe ontwikkelingen. Dat is wat de PVV betreft ook meer dan genoeg, want ICT is een middel, en geen doel op zich.

 

De basis op orde brengen betekent dat er van een historisch ontstane lappendeken aan systemen moet worden toegewerkt naar een samenhangend applicatielandschap op basis van een ict architectuur. Daarnaast moet er veel gebeuren op het gebied van beveiliging van informatie en systemen.

 

Deze beide zijn zaken waar het bij overheden en in de non-profit sector nogal eens misgaat, en deze thema's baren onze fractie dan ook zorgen.

Read More