Geacht college,

 

Op 4 februari jl. ontvingen wij antwoord op onze schriftelijke Statenvragen omtrent de gecommuniceerde beloningsaanpassing van Culturele Hoofdstad directeur Martijn Sanders.

 

De vragen hadden betrekking op de opmerkelijke berichtgeving op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] over de overname van het contract met Martijn Sanders (artistiek directeur van 2018ECH) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabant en de aangepaste vergoeding per uur voor verleende diensten die nu overeen zou komen met die van een senior projectmanager bij de provincie of gemeente.

Read More

Geachte college,

Onlangs ontving onze fractie uw beantwoording op onze Statenvragen over Muzieklab (4 februari, uw kenmerk 3346223). De vragen betroffen de legitimiteit van subsidie aan Muzieklab vanwege het niet voldoen aan subsidievoorwaarden, zoals blijkt uit het onvoldoende gebruik van het beeldmerk van de Provincie en uiten van persoonlijke politieke opvattingen in gesubsidieerde producties.

Read More

De PVV Noord-Brabant heeft fel geageerd tegen een vrijdag aangenomen Statenvoorstel dat naast een nieuw werkplan ook aanpassing van de regeling voor het vragenuurtje en voor de behandeling van initiatiefmoties, de zogenaamde moties 'vreemd aan de orde van de dag' bevat. Het voorstel is de PVV fractie een doorn in het oog. In de nieuwe regeling mag het Presidium in plaats van de onafhankelijke voorzitter beslissen over de toelaatbaarheid van vragen voor het vragenuurtje en het behandelen van initiatiefmoties over niet geagendeerde onderwerpen. Door deze constructie kan de coalitie vragen en initiatiefmoties van de agenda weren.
Volgens de PVV is hier de democratie vakkundig om zeep geholpen. "Niet voor niets gaat in onze democratie de onafhankelijke voorzitter over de toetsing van vragen voor het vragenuur, zo is dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ook het geval", aldus Ronald Dol, fractievoorzitter van de PVV Noord-Brabant. "De rol van het Presidium is enkel van procedurele aard, maar met het aangenomen Statenvoorstel wordt het Presidium een politiek instituut en een handig instrument van de bestuurscoalitie om onwelgevallige initiatieven of kritische vragen van de agenda te weren." Van der Kammen vult aan: "Dit is een pure machtsgreep door de coalitiepartijen, maar onze partij zal zich hier nooit bij zal neerleggen. Ze zijn nog niet met klaar met de PVV: Wij staan voor onze mening en zullen kritische vragen blijven stellen als die nodig zijn en ook initiatieven blijven indienen.’
Onderstaand de spreektekst en de amendementen die de PVV fractie naar voren heeft gebracht.

Read More