De Provinciale Staten van Noord-Brabant,

In vergadering bijeen op 17 februari 2012,

Overwegende:

- Dat de ambities om de EHS in Brabant volledig te voltooien in huidige tijden van bezuinigingen hoog gegrepen is;

- Dat de in het bestuursakkoord '10 voor Brabant' vastgelegde ambities hiertoe bijgesteld kunnen worden;

- Dat deze ambities daarom niet gekoppeld moeten worden aan het Statenvoorstel over het deelakkoord natuur;

Read More

De Provinciale Staten van Noord-Brabant,

In vergadering bijeen op 17 februari 2012,

Constaterende:

- Dat bezuinigingen op natuurbeleid noodzakelijk zijn in de huidige situatie van economische crisis;

- Dat de kosten van het natuurbeleid voor verwerving en beheer mede afhankelijk zijn van de ambities van Provinciale Staten;

Read More

De Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 20 februari 2012,

Constaterende:

· dat de nieuwjaarsreceptie een kostenplaatje heeft van minimaal € 30.000,=

· dat deze receptie alleen toegankelijk is voor genodigden, niet voor gewone Brabantse burgers,

Overwegende:

· dat in tijden van crisis en bezuinigingen deze uitgaven buitenproportioneel hoog zijn,

· dat de provincie een voorbeeld zou kunnen nemen aan steden als Den Bosch en Amsterdam, die uit oogpunt van kostenbesparing de nieuwjaarsreceptie hebben afgeschaft,

Spreekt uit:

Dat nieuwjaarsrecepties in deze crisistijden geen vanzelfsprekendheid zouden mogen zijn,

En besluit:

Het college van Gedeputeerde Staten op te dragen om te onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om een voor iedere burger toegankelijke doch goedkopere nieuwjaarsreceptie te organiseren, dan wel te doen besluiten deze in het vervolg niet door te laten gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PVV:

Ronald Dol

Fractievoorzitter

Alexander van Hattem 

Fractiesecretaris