Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 4 juli 2014, behandelend Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014,

Constaterende dat:

  • Het College in beantwoording op technische vragen van de PVV m.b.t. de Voorjaarsnota 2014 inzake het ‘Duurzaam business model’ voor Dinalog heeft laten weten dat ‘duurzaam’ hier volgens het College betekent dat Dinalog “een zelfstandig sluitende exploitatie krijgt, oftewel voor haar exploitatie niet afhankelijk is van subsidiebijdragen”;

Overwegende dat:

  • Het invullen van ‘duurzaam’ met het niet afhankelijk zijn van subsidie een zeer consistenteinvulling is van het begrip ‘duurzaam’;

Roepen GS op:

  • Voortaan standaard de bovenstaande definitie te hanteren wanneer er binnen het provinciaal beleid over ‘duurzaam’ gesproken wordt;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 juli 2014, ter bespreking van Statenvoorstel 47/14: Voorjaarsnota 2014,

Besluiten:

1. Bij Ontwerp-besluit 47/14 B

Het onderdeel

2.        In te stemmen met het dekken van knelpunten binnen het bestaande

beleid (deel C, tabel 2) ten laste van het begrotingssaldo en hiervoor

de begroting 2014 te wijzigen, de meerjarenraming 2015 - 2019 aan

te passen en de consequenties hiervan te verwerken in het

begrotingsboekwerk 2015;

Te vervangen door:

2.        In te stemmen met het dekken van knelpunten binnen het bestaande

beleid (deel C, tabel 2) ten laste van het begrotingssaldo en hiervoor

de begroting 2014 te wijzigen, de meerjarenraming 2015 - 2019 aan

te passen en de consequenties hiervan te verwerken in het

begrotingsboekwerk 2015, met dien verstande dat bij ‘knelpunten

bestaand beleid’ de daarbij bedoelde punten ‘Biodiversiteit en

leefgebieden’ en ‘Natuur verankerd in de samenleving’ worden

uitgesloten en de bijbehorende bedragen daarop worden

aangepast;

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 april 2014, ter bespreking van Statenvoorstel 20/14A: Initiatiefvoorstel aanpassing reglementen waterschappen


Besluiten om de volgende passage toe te voegen aan beslispunt 1:
de drie reglementen van de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse delta te actualiseren conform de uitgangspunten van het initiatiefvoorstel, met dien verstande dat de voorgestelde verdeling van geborgde zetels bij Waterschap De Dommel als volgt komt te luiden:


- Natuur: 1
- Landbouw: 3
- Bedrijven: 3


En gaan over tot de orde van de dag.
Alexander van Hattem
Partij voor de Vrijheid