Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, ter bespreking van Statenvoorstel 02/14: Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014

 

Besluiten in de tekst van de Structuurvisie RO 2010 – partiële herziening 2014

 

de volledige paragraaf 2.2.2 te verwijderen:

 

“ 2.2.2 Veranderend klimaat

In de komende decennia gaat het klimaat merkbaar veranderen. Er komen vaker extremen in neerslag, de zeespiegel stijgt en de temperatuur gaat omhoog. Wat de ruimtelijke consequenties zijn van de klimaatverandering is nog volop onderwerp van studie. Voorbeelden zijn het verhogen van dijken en creëren van overstroomgebieden.

Het water- en ecosysteem heeft hierin een cruciale rol. Aan de ene kant moeten de pieken in de afvoer goed op worden gevangen. Aan de andere kant is er toenemende behoefte aan extra water om de droogtes te bestrijden. Dit werkt door in de opgave voor de natuur, de landbouw,de recreatie en in het stedelijk gebied.

Ook hogere temperaturen hebben invloed. Het belang van goede (met name

noord-zuid)verbindingen tussen natuurgebieden neemt toe om de natuur beter bestand te laten zijn tegen schommelingen in omstandigheden.

In het landelijk gebied zijn er gevolgen voor de landbouw door temperatuurstijging, vernatting (extreme buien), maar ook grotere kans op droogtes. In het stedelijk gebied is de groenblauwe dooradering en de (natuurlijke) afwatering steeds belangrijker vanwege de stijgende temperaturen en het voorkomen van wateroverlast. De stijgende temperatuuren in met name grotere steden heeft een negatief effect op de volksgezondheid.

De opgave is om een klimaatbestendige ontwikkeling van Noord-Brabant te realiseren.”

 

Toelichting:

 

Betreffende passages zijn gebaseerd op niet nader onderbouwde aannames over klimaatverandering. Klimaatverandering en de veronderstelde gevolgen daarvan worden hier – zonder bronvermelding – als een onbetwist feit gepresenteerd, terwijl klimaatmodellen wereldwijd ter discussie staan, waaronder de genoemde temperatuurstijgingen. Derhalve dient dit geen basis te vormen voor het provinciaal ruimtelijk beleid.

 

Alexander van Hattem                

Partij voor de Vrijheid                 

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, ter bespreking van de Verordening ruimte 2014

Besluiten in het Herzien Ontwerpbesluit 03/14F te verwijderen:

 

artikel 9.1 lid 1 onder d:

“voor zover een bestemmingsplan voorziet in een stedelijke

ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, is artikel 2, vierde lid

(zwaarste regiem geldt) niet van toepassing en heeft het tweede

lid, onder b voorrang op de beschermingsregels die elders in deze

verordening zijn opgenomen, behoudens in geval dat artikel 5

(EHS) van toepassing is.”

 

Toelichting:

 

In de toelichting bij de Verordening Ruimte is te lezen dat bij stedelijke ontwikkeling in een gebied met de aanduiding integratie stad-land dienen gemeenten op basis van een integrale visie weer te geven hoe zij in deze gebieden nieuwe stedelijke en landschapsontwikkelingen gelijktijdig en in samenhang met elkaar willen ontwikkelen. Het doel hierbij is dat er in het landschap nieuwe kwaliteiten ontstaan of bestaande landschapskwaliteiten worden versterkt. Het doel van versterking van bestaande landschapskwaliteiten wordt tekort gedaan indien het beschermingsregiem hiervan buiten toepassing wordt verklaard. Toevoeging van dit nieuwe artikel 9.1 lid 1 onder d aan de Verordening Ruimte is daarom niet wenselijk.

 

Alexander van Hattem                 Patricia Brunklaus

Partij voor de Vrijheid                  GroenLinks

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, behandelend de Verordening Ruimte 2014,

Constaterende:

-          Dat volgens het Eindhovens Dagblad van 31 januari 2014 de Eindhovense wethouder Torunoglu met de provincie in overleg zal treden over de uitbreiding van een woonwagenkamp in de groen-blauwe mantel van het Eindhovense Dommeldal,[i]

-          Dat het Trefpunt Groen Eindhoven als officieel gemeentelijk adviesorgaan een negatief advies heeft uitgebracht over deze locatie omdat deze te dicht bij het kwetsbare Dommeldal ligt,

-          Dat het Trefpunt Groen Eindhoven tevens een geschikte alternatieve locatie heeft voorgesteld aan de Sliffertsestraat,

Overwegende:

-          Dat een uitbreiding van het woonwagenkamp een ernstige aantasting is van de kwetsbare flora en fauna in de groen-blauwe mantel van het Eindhovense Dommeldal,

-          Dat er in ruimtelijk opzicht alternatieve locaties mogelijk zijn,

Roepen GS op:

Geen medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het woonwagenkamp in de groen-blauwe mantel van het Eindhovense Dommeldal,

En gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

 


[i] http://www.anp360.nl/nieuws/article/9865610?h=ce7d3c5b83e1b69417548b4b62939aad