Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, behandelend de Verordening Ruimte 2014,

Constaterende:

-          Dat carnavalsverenigingen in Brabant jaarlijks geconfronteerd worden met het voor enkele maanden opbouwen en afbreken van nishutten voor de bouw van carnavalswagens,

-          Dat dit het gevolg is van het niet toestaan van niet-agrarische ontwikkelingen buiten het bouwvlak volgens de Verordening Ruimte,

Overwegende:

-          Dat dit jaarlijks veel tijd, geld en moeite kost voor de carnavalsverenigingen,

-          Carnavalsverenigingen – bijvoorbeeld in Prinsenbeek – bereid zijn om zelf een overeenkomst af te sluiten met de nodige regelgeving en handhaving omtrent het gebruik van een nishut,

-          Dat de gemeenteraad van Breda op 7 november 2013 een motie heeft aangenomen om een verzoek te doen bij de provincie om een wijziging aan te brengen in de Verordening Ruimte om nishutten ten behoeve van het carnaval permanent toe te staan,

-          Dat aan de Bredase wethouder Arbouw in nader contact met de provincie is medegedeeld dat dit alleen op het bouwvlak mogelijk is,

-          Dat carnaval een belangrijk onderdeel is van de Brabantse cultuur en de Brabantse samenleving en het bouwen van carnavalswagens daar een belangrijk onderdeel van uitmaakt,

Roepen GS op:

Om de Verordening Ruimte zodanig aan te passen dat carnavalsverenigingen hun nishutten voor de bouw van carnavalswagens permanent, danwel voor langere tijd, kunnen laten staan – ook buiten het agrarische bouwvlak,

En gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, behandelend de Verordening Ruimte 2014,

Constaterende:

-          Dat de gemeente Valkenswaard verstedelijkt gebied wil ontwikkelen in het ‘Dommelkwartier’,

-          Dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het betreffende bestemmingsplan ongeldig is omdat onvoldoende rekening is gehouden met de cultuurhistorische en natuurwaarden in het gebied,

-          Dat bij verstedelijking in een gebied met de aanduiding integratie stad-land in evenredigheid rekening moet worden gehouden met de aanwezige landschappelijke waarden en de bestaande kwaliteiten versterkt moeten worden,

Overwegende:

-          Dat het plangebied deel uitmaakt van de groen-blauwe mantel van het kwetsbare Dommeldal,

-          Dat het plangebied deel uitmaakt van het cultuurhistorische akkercomplex rond het Loon,

-          Dat het plangebied deels (Weegbree) deel uitmaakt van het attentiegebied voor de EHS,

-          Dat van versterking van de landschappelijke waarden geen sprake is,

-          Dat er geen rekening is gehouden met de inbreidingsmogelijkheden in bestaand stedelijk gebied van de gemeente Valkenswaard, welke ruimschoots aanwezig zijn,

Roepen GS op:

Geen medewerking te verlenen aan het bestemmingplan voor het Dommelkwartier zolang de gemeente Valkenswaard de beschikbare inbreidingslocaties nog niet benut heeft,

En gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, behandelend de Verordening Ruimte 2014,

Constaterende:

Dat GS in de achtergrondnotitie Verordening ruimte 2014 in de reactie op de inspraak bij het punt ‘Windenergie’ (blz. 8/14) op het verzoek om zoekgebieden voor windenergie in Oost-Brabant als volgt reageert:

Het beleid in de Svro is er op gericht verspreide windturbineopstellingen

te voorkomen en de ontwikkeling alleen toe te laten bij grootschalige

landschappen (grote bedrijventerreinen en open landschap). Vanuit die

optiek is verruiming of het aanwijzen van gebieden in Oost-Brabant op

dit moment niet gewenst. Om de transitie naar duurzame energie binnen

de provincie verder vorm te geven, worden het komende jaar

bijeenkomsten georganiseerd met PS om te bezien of dit beleid bijstelling

vraagt. De gevraagde bijstelling wordt in dat traject betrokken.”

 

Overwegende:

Dat Oost-Brabant om diverse redenen ongeschikt is voor windenergie, waaronder de relatieve windluwheid van dit gebied en de kleinschaligheid van het landschap,

Spreekt uit:

Dat verruiming van het zoekgebied voor windenergie niet wenselijk is en van een bijstelling van dit beleid moet worden afgezien,

En gaan over tot de orde van de dag.

 

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant