Voorzitter,

De afgelopen dagen verschenen diverse berichten over een rapport inzake overtreding van milieuregels door veehouders in Brabant. In diverse media werd een schrijnend beeld geschetst van de agrarische sector in Brabant, een beeld van een sector die op grote schaal regels ernstig aan de laars zou lappen.
Een beeld wat nog versterkt wordt door gedeputeerde Van den Hout, die deze berichten zonder enige nuance verspreidde op Twitter. Vervolgens doet deze gedeputeerde daar nog een schepje bovenop door in het Brabants Dagblad een zeer kritisch commentaar te leveren op de ZLTO, nadat deze organisatie – een convenantpartner nota bene - enige nuancering naar voren had gebracht.
Ondertussen waren Provinciale Staten niet actief op de hoogte gebracht van deze ontwikkelingen. Pas na enig zoek- en speurwerk ontdekte ik dat het bleek het te gaan om een rapport wat 5 oktober a.s. ter kennisneming geagendeerd staat in de commissie Ecologie en Handhaving. Er is door GS geen nadere toelichting aan de Staten verstrekt, alles moest wederom uit de media worden vernomen. En dit is niet de eerste keer, en het is ook niet de eerste keer dat gedeputeerde Van den Hout op een niet verantwoordelijke wijze twittert.

Gedeputeerde Van den Hout betrekt in zijn uitspraken in de krant bovendien zaken waar het rapport niet direct betrekking op heeft, namelijk stankoverlast voor omwonenden. De overtredingen betreffen echter de Stikstofverordening, die geen betrekking heeft op geurhinder of volksgezondheid, maar slechts op effecten voor Natura 2000-gebieden, waar bepaalde plantjes door stikstof iets harder kunnen gaan groeien. Door deze uitspraken wordt echter wel een verkeerd beeld in de media en naar de buitenwacht neergezet, die beschadigend kan zijn voor heel de agrarische sector.
Ook hebben de uitlatingen in de media bij verschillende gemeenteraden de nodige vragen opgeroepen. Hier zou meer zorgvuldig van de Gedeputeerde hebben gepast.

Zonder verder op de inhoud van het rapport in te willen gaan, willen wij – om zojuist genoemde redenen - met deze motie onze afkeuring uitspreken over de wijze van communicatie rond dit rapport. De motie bied ik u hierbij aan:

Read More

In de Statenvergadering van vrijdag 21 september zal de PVV Noord-Brabant een motie indienen om schaapskuddes te behouden in het Brabantse landschap. Dit naar aanleiding van het recente bericht dat de schaapskuddes dreigen te verdwijnen door de mogelijke beëindiging van provinciale financiële ondersteuning. "Schaapskuddes horen al eeuwen bij het Brabantse landschap en zijn daarmee van grote cultuurhistorische waarde. Bijzondere schapenrassen zoals het Kempisch heideschaap grazen de heide af en voorkomen daarmee ongewenste bosgroei, deze kwalitatief hoogstaande vorm van natuurbeheer heeft bovendien veel belevingswaarde voor bezoekers van onze mooie heidevelden", aldus PVV Statenlid Alexander van Hattem.
De PVV stelt voor om bij het nieuwe natuur- en landschapsbeleid af te zien van de door GS voorgestelde introductie van de zogenaamde 'Big Five' in de Brabantse natuur. "In deze natuurgebieden grazen thans al schaapskuddes en de PVV kiest ervoor om deze te behouden in plaats van de Big Five", aldus Van Hattem. Om de schaapskuddes te blijven financieren wil de PVV de kosten dekken uit het voorgestelde budget voor de Big Five. Van Hattem: "Deze kosten zijn fors lager dan de 8 miljoen euro voor de Big Five". Onderstaand de motie die de PVV vrijdag - mogelijk met steun van andere partijen - wil indienen.

Read More

Voorzitter,

Hierbij een korte toelichting bij deze motie. Er is bewust voor gekozen om deze motie apart in te dienen als motie vreemd aan de orde van de dag en niet bij het agendapunt over het economisch programma. Dit omdat dit programma de focus legt op brede uitgangspunten om de basis op orde te krijgen, het is niet de bedoeling dat deze motie ondergeschikt wordt gemaakt aan deze beleidsvelden – maar verdient specifieke aandacht.

Read More