Geacht college,

Op 4 november jl. heeft Gedeputeerde Van den Hout namens de provincie Noord-Brabant de overeenkomst voor samenwerking in de Maashorst ondertekend. Volgens het nieuwsbericht van Natuurgebied de Maashorst zal in dit kader in de daar te ontwikkelen nieuwe natuur in de toekomst ruimte geboden worden aan diverse diersoorten, waaronder de wisent. De Provincie Noord-Brabant zou voor dit project een subsidie van 11 miljoen euro bijdragen, evenals een financiële bijdrage voor de realisatie van aanvullende doelen, zoals maatregelen voor bescherming van dier- en plantsoorten.[1]

De wisent is één van de vijf diersoorten van de eerder door Gedeputeerde Van den Hout voorgestelde ‘Big Five’, waarover Provinciale Staten in een motie van 21 september 2012 expliciet heeft aangegeven door de provincie géén actieve ondersteuning te zullen verlenen.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Klopt het bericht dat Gedeputeerde Van den Hout de samenwerkingsovereenkomst voor de Maashorst heeft ondertekend?
  2. Klopt het bericht dat in de toekomst ruimte zal worden geboden aan de wisent in natuurgebied de Maashorst? Zo ja, is deze ontwikkeling onderdeel van de samenwerkingsoverkomst?
  3. Levert de Provincie Noord-Brabant op enige wijze ondersteuning voor de introductie van de wisent in de Maashorst? Zo ja, op welke wijze?
  4. Klopt het bericht dat de provincie een subsidie van 11 miljoen euro plus aanvullende bijdragen verleent aan het project de Maashorst? Zo ja, voor welk bedrag in totaal en voor welke specifieke doelen?
  5. Is een deel van deze subsidie bestemd voor de introductie van de wisent in de Maashorst? Zo ja, hoeveel?
  6. Is de provinciale bijdrage aan dit project niet in strijd met de motie ‘Geen Big Five’?
  7. Kunt u uitsluiten dat een deel van de provinciale subsidie ten goede komt aan de introductie van de wisent in de Maashorst? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] http://www.demaashorst.nl/over-de-maashorst/maashorst-nieuws/overeenkomst-ecologische-hoofdstructuur/

De PVV heeft middels Statenvragen opheldering gevraagd over het agenderen van het onderwerp ''transporten met kernwapens'' bij de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Volkel door SP-gedeputeerde Van den Hout en zijn uitspraken hierover in dit overleg. Onlangs stelde het Brabantse college van Gedeputeerde Staten nog: ''Wij gaan niet over militaire aangelegenheden, hiervoor is het ministerie van Defensie bevoegd gezag''. De uitspraken van de gedeputeerde staan hier haaks op.

PVV-Statenleden Joyce Kardol en Alexander van Hattem hebben de indruk dat de gedeputeerde zijn positie als voorzitter van het COVM heeft misbruikt door zijn partijpolitieke standpunt aangaande kernwapens te agenderen. ''We moeten dit omgevingsoverleg over geluidshinder serieus nemen als provincie en de activistische mentaliteit van de gedeputeerde Van den Hout past daar niet bij, hij zaait alleen maar onrust bij de omwonenden,'' aldus PVV-Statenlid Kardol.

De PVV vraagt zich af of gedeputeerde Van den Hout met deze houding nog wel de juiste persoon is om het COVM voor te zitten, mede omdat hij eerder veelvuldig bij dit overleg afwezig bleek te zijn.

Joyce Kardol

Alexander van Hattem

Read More

’s-Hertogenbosch, 19 september 2013

In de Provinciale Statenvergadering van morgen, vrijdag 20 september, staat het Logistiek Park Moerdijk ter besluitvorming op de agenda. De fracties van PvdD, D66, OSN, GroenLinks en PVV willen dat dit onderwerp van de agenda wordt afgevoerd, omdat het om verschillende redenen nog niet rijp is voor behandeling in PS.

In de commissievergadering van 30 augustus is een second opinion toegezegd over dit project. Nu dit rapport nog niet beschikbaar is, is zorgvuldige besluitvorming over dit onderwerp nog niet mogelijk."In tijden van crisis vinden we het niet gepast om roulette te spelen met publiek geld voor een project waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond. Daarbij komt dat er op het havenschap zelf nog 130 hectares bestaand bedrijventerrein braak liggen, inclusief een niet gebruikte binnenhaven, die samen al 100 miljoen euro hebben gekost,"aldus Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Marco van der Wel.

“Ook heeft het LPM een grote impact op de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp Moerdijk omdat het helemaal ingeklemd dreigt te raken, dus redenen genoeg om eerst een second opinion af te wachten,"aldus PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem.

Bovendien is gisteren het advies van de Commissie van Advies ‘Port of Moerdijk 2030’ bekend gemaakt, waarin commissievoorzitter Nijpels adviseert om het dorp Moerdijk bij verdere uitbreiding van het industriegebied geheel te verwijderen, omdat er anders geen leefbare situatie meer zou bestaan.

“Deze ontwikkelingen moeten bij de discussie over het LPM betrokken worden, anders wordt het een self-fulfilling prophecy voor de leefbaarheid: als PS nú in zou stemmen met het LPM, is er straks géén weg meer terug. Nu lijkt het er op dat men dit besluit er snel even doorheen wil jassen, het moet daarom nu van de agenda,”aldus Van Hattem.

De PvdD en PVV zullen vrijdag samen met D66, GroenLinks en OSN een ordevoorstel indienen om het Statenvoorstel over LPM van de agenda af te voeren en opnieuw in commissieverband te bespreken.

Namens de PVV Noord-Brabant,                              Namens de PvdD Noord-Brabant,

Alexander van Hattem                                                Marco van der Wel