Geacht college,

Een gepubliceerd rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)1 bevestigt de belemmerende en frustrerende invloed van de EU op het autonoom ontwikkelen van beleid door zowel Nederland als de provincies. Op het gebied van ruimtelijke ordening zou het Rijk als communicatieschakel met Brussel noodzakelijk blijven, omdat de kaders van beleidsvorming vanuit de EU zo alomvattend zijn, dat provincies – of provinciale lobby’s – dit niet alleen kunnen behappen. Deze constatering roept bij de PVV de volgende vragen op:

1. Bent u bekend met het bericht "Regie Rijk is nodig op ruimtelijke regels"?[1]

2. Welk bedrag is er jaarlijks gemoeid met de Noord-Brabantse lobbyactiviteiten, in welke vorm dan ook, in Brussel? Graag een compleet overzicht.

3. Bent u bereid de lobby vanuit de provincie te staken en de besparing te gebruiken voor lastenverlichting voor de Brabanders, bijvoorbeeld door een structurele verlaging van de opcenten? Zo neen, waarom niet?

4. Het PBL stelt in het rapport 'De Europeanisering van de Nederlandse ruimtelijke ordening'[2] dat de Nederlandse ruimtelijke ordening steeds meer door Europa wordt bepaald. Klopt deze constatering ook voor Noord-Brabant? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe merkt de provincie dit op het gebied van wet- en regelgeving?

5. Is er sprake van extra kosten bij het naleven van Europese regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven om hoeveel kosten het gaat?

6. Herkent de provincie zich in het bestaan van knelpunten, zoals het PBL dit noemt, binnen het Brabants ruimtelijk beleid veroorzaakt door Europese regelgeving? Zo ja, vind het college het bestaan van deze knelpunten wenselijk of acceptabel? Zo nee, hoe kan het dan dat het PBL deze knelpunten wel signaleert?

7. Verdrag technisch is er geen enkele basis voor het zich toe-eigenen van beleid inzake ruimtelijke ordening door de EU, ruimtelijke ordening is immers nadrukkelijk een competentie van de lidstaten zelf. Toch constateert nu ook het PBL dat de EU steeds meer bepaalt op dit beleidsterrein.

Bent u het met de PVV eens dat de provincie Noord-Brabant wat betreft ruimtelijke ordening zijn eigen wet- en regelgeving (al dan niet in overeenstemming met en enkel in het kader van de Nederlandse Rijksoverheid) moet kunnen opstellen, en daarvoor dus niet gehinderd zou moeten worden door Brusselse bemoeienis? Zo neen, waarom niet?

8. Bent u het met de PVV eens dat de constatering van het PBL, dat er dankzij de EU een grens is aan de decentralisatie van de ruimtelijke ordening, feitelijk een zeer onwenselijke situatie vormt en leidt tot een ongewenste belemmering bij het opzetten van autonome Brabantse beleidsvorming? Zo neen, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

Alexander van Hattem

[1] http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/regie-rijk-is-nodig-op-ruimtelijke-regels.9351779.lynkx

http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2014/5/PBL-2014-Europeanisering-Nederlandse-RO-Bevindingen-1474--1-.pdf

VZ, de PVV fractie heeft waardering voor Statenleden die de moeite nemen om een initiatiefvoorstel te schrijven. Zeker wanneer het een voorstel betreft wat tot doel heeft om in de lokale democratie de positie van de burger te versterken, dan schept zo'n voorstel hoge verwachtingen.

De vraag is nu of dit voorstel van de PvdA die verwachtingen ook waar zal maken en of de PvdA nu eindelijk haar regenteske veren van zich af kan schudden én dit in de praktijk ook waar maakt. De PvdA maakt in dit voorstel immers een overweging van belang, ik citeer:

"De burger is niet alleen kritischer en meer betrokken, de burger is ook cynischer geworden. Er is een toenemend wantrouwen jegens overheid en politiek. De afstand burger-politiek wordt groter en er is een verlies van vertrouwen in democratie." Einde citaat.

Read More

Geacht college,

Met interesse hebben wij kennis genomen van de beantwoording van de Statenvragen van het CDA, kenmerk 3655013 d.d. 9 september 2014.

Uw beantwoording van vraag 7 (onderstaand) geeft aanleiding tot de volgende vraag van de fractie van de PVV:

1.     Kan het college aangeven op welke publicaties zij in de beantwoording doelt en onderbouwd en gedetailleerd aangeven welke feitelijke onjuistheden hierin worden geventileerd? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

7. Bent u bekend met het artikel dat veel Brabantse gemeenten financieel aan de grond zitten en

deelt u deze mening?

Antwoord: We zijn bekend met enkele publicaties die het ED en het BD

onlangs hebben gewijd aan de financiële problematiek van veel Brabantse

gemeenten. Wij nemen aan dat u hierop doelt. Deze artikelen bevatten tal van

feitelijke onjuistheden en wij onderschrijven de inhoud ervan dan ook niet .