Geacht College,

Uit berichten in de media blijkt dat de gemeente Cranendonck is benaderd door het COA om toestemming te verlenen voor de opvang van 900 asielzoekers in de voormalige Nassau-Dietzkazerne te Budel.

Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

       1.     Kloppen deze berichten?

       2.    Uit het kaartmateriaal bij de Verordening Ruimte valt op te maken dat de kazerne is gelegen in de EHS (en deels in de  Groenblauwe mantel). Is deze constatering juist?

Uit het vigerende Bestemmingsplan Buitengebied 2009 van de gemeente Cranendonck blijkt dat de kazerne valt onder de bestemming Maatschappelijk-Militaire Zaken. Volgens artikel 12.1 van de bestemmingsplanregels is deze bestemming bedoeld voor "defensiedoeleinden, militaire legering" en ter plaatse de aanduiding "natuurwaarden" mede voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden. Bewoning valt hier (behoudens maximaal 2 dienstwoningen) niet onder. Het huisvesten van 900 asielzoekers is echter wel een vorm van bewoning. In artikel 12.5.1 van de planregels is bewoning m.u.v. dienstwoningen en legering van militairen aangemerkt als strijdig gebruik. In het plan zijn geen flexibiliteitsregels opgenomen ter ontheffing van deze vorm van strijdig gebruik. Dit zal betekenen dat voor de eventuele huisvesting van asielzoekers op dit terrein een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is.

Volgens artikel 5.1 lid 1 Verordening Ruimte dient een bestemmingsplan gelegen in de EHS te strekken tot "behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van het gebied". Sub c van dit artikel bepaalt dat zolang de EHS niet is gerealiseerd de bestaande planologische gebruiksactiviteiten zijn toegelaten. Bij het huisvesten van 900 asielzoekers op dit terrein is echter sprake van een wijziging van planologische gebruiksactiviteiten.

3. Bent u het met ons eens dat de huisvesting van 900 asielzoekers in de EHS niet bijdraagt aan de ontwikkeling van natuurwaarden? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt GS de mening dat bij een daartoe strekkende wijziging van het bestemmingsplan sprake is van strijdigheid met de VR? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om aan de gemeente Cranendonck vooraf duidelijk te maken dat de huisvesting van asielzoekers in deze kazerne onwenselijk is en u bij een eventuele bestemmingsplanwijziging hiertoe een aanwijzing zult moeten geven? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Geacht college,

In de Statencommissie Ecologie en Ruimte van 25 april is door de PVV-fractie aangegeven de aangekondigde rondvraag schriftelijk in te zullen dienen. Deze Statenvragen vervangen de betreffende rondvraag.

In het Eindhovens Dagblad van 16 april was te lezen dat de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) op zoek is naar nieuwe huisvesting. Het huidige gebouw is verkocht en het huurcontract hiervan eindigt op 1 januari 2016. Tegelijkertijd zou eventuele verlenging van dit huurcontract mogelijk kunnen zijn, óf een verhuizing. Vorig jaar heeft de PVV-fractie nog vragen gesteld over de verbouwing van het huidige kantoor: er is toen € 25.000,- besteed voor verbouwing van vloeren en wanden en het aanpassen aan de nieuwe huisstijl, welke werden omschreven als ‘investeringen’.

Dit roept bij de PVV-fractie de volgende vragen op:

      1.      Klopt het bericht in het ED? Zo nee, wat is volgens u dan de correcte weergave van de situatie?

      2.      Zijn er bij de verkoop van het pand afspraken gemaakt over de overname van de door ODZOB gemaakte investeringen,   zijnde de verbouwingen van vloeren en wanden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

      3.      Vindt u deze verbouwingskosten verantwoord, gelet op de korte contracttermijn?

      4.      Kunt u uitsluiten dat bij een eventuele nieuwe locatie forse verbouwingskosten worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

De PS vergadering van 7 februari stond vooral in het teken van het ruimtelijk beleid: de herziening van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening Ruimte. Het zwaartepunt van de in totaal bijna 15 uur durende marathonvergadering lag bij de nieuwe maatregelen voor de veehouderij.

Kort samengevat moeten de plannen van het college van GS ervoor zorgen dat de overlast en risico’s van de intensieve veehouderij in overbelaste gebieden een halt worden toegeroepen en eventuele nieuwe uitbreidingen alleen tot stand kunnen komen als dit in overleg met de omwonenden gebeurt en als aan de nodige zorgvuldigheidseisen – zoals omschreven in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) – wordt voldaan. Een aanpak die de PVV Noord-Brabant in beginsel kon steunen, maar waarvan de concrete uitwerking onvoldoende is.

Zo zijn in de Verordening Ruimte geen nadere bepalingen opgenomen over de ‘urgente gebieden’: er is niet eens een definitie omschrijving, de invulling wordt aan de gemeenten overgelaten en indien de gemeenten nalatig blijven heeft de provincie geen doorzettingsmacht. Daarom vroeg de PVV in een amendement ook om een nadere definitie van ‘overbelaste gebieden’. Ook zijn voor de PVV belangrijke thema’s als dierenwelzijn en volksgezondheid onvoldoende duidelijk in de plannen meegenomen. De definitieve BZV moet zelfs nog worden vastgesteld, waarbij GS alles laat afhangen van de gesprekspartners in het ‘Brabantberaad’ (o.a. ZLTO en BMF). Het is het een slechte zaak dat GS meer waarde hecht aan de achterkamertjes van het ‘Brabantberaad‘ dan aan de democratisch volksvertegenwoordiging in PS.

De PVV Noord-Brabant vindt het belangrijk dat in het nieuwe veehouderijbeleid een aantal zaken goed en duidelijk geregeld worden: volksgezondheid, dierenwelzijn en leefbaarheid. In de overbelaste gebieden moet de overlast worden beperkt, zoals de geurhinder en de overlast van transportbewegingen. Om dit te bewerkstelligen heeft de PVV een amendement ingediend over de landschappelijk inpasbaarheid, welke is aangenomen. Daarnaast is draagvlak in de omgeving van groot belang en daarom kon de PVV een motie van Groenlinks steunen om een referendum te organiseren over de intensieve veehouderij – dit in lijn met het eerdere initiatiefvoorstel van de PVV om een referendumverordening in te voeren. Op het gebied van volksgezondheid steunde de PVV moties voor een nader onderzoek naar een gezonde afstand tussen woningen en veehouderijen en het zoveel mogelijk beperken van antibioticagebruik. Verder wil de PVV de resultaten van het aankomende grote GGD-onderzoek graag meenemen in de verdere plannen.

Read More