Motie inzake woningaankopen, waarin opgeroepen wordt om te stoppen met het financieel ondersteunen van woningstimuleringsmaatregelen door de provincie: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=44466

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 17mei 2013 ter bespreking van de Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij,

constaterende dat:

-     de samenstelling van de stichting AAB bestaat uit een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de provincie Noord-Brabant en de ZLTO;

-     de AAB adviezenuitbrengt conform provinciaal ruimtelijk beleid;

-     de AAB adviezen verleent aan de Brabantse gemeenten;

   overwegende dat:

-     adviezen ‘’conform advies besloten’’ niet transparant zijn voor politici en burgers;

-     openbaren van adviezen bijdraagt aan de transparantie van een zorgvuldige afweging;

  verzoeken Gedeputeerde Staten:

-     om aan de AAB te verzoeken, voor zover mogelijk,de adviezen van de AAB aan de Brabantse gemeenten te publiceren op de website;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant       PvdD

Joyce Kardol                     Marco van de Wel

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 17mei 2013 ter bespreking van de Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij,

constaterende dat:

-          de samenstelling van de stichting AAB bestaat uit een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de provincie Noord-Brabant en de ZLTO;

-           de AAB adviezen uitbrengt conform provinciaal ruimtelijk beleid;

-           de AAB adviezen verleent aan de Brabantse gemeenten;

    overwegende dat:

-           op 22 maart 2013 de denklijn voor de transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 is vastgesteld door Provinciale Staten;

-           de samenstelling van het AAB bestuur en adviescommissie geen vertegenwoordiging bevat conform de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV);

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-          om de AAB te verzoeken de samenstelling van de adviescommissie te doen herzien;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant       PvdD

Joyce Kardol                 Marco van de Wel