Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 juli 2014,

behandelend het Statenvoorstel 47/A inzake Voorjaarsnota 2014;

constaterende dat

 • een collectief van 24 organisaties, waaronder natuurorganisaties, imkerorganisaties, LTO en kennisinstituten, op 11 november jl. het actieprogramma bijengezondheid aan staatssecretaris EZ Dijksma heeft overhandigd;
 • dit actieprogramma onder andere maatregelen bevat om
  • de imkeropleidingen te verbeteren met recente wetenschappelijke inzichten en de kennisuitwisseling tussen imkerorganisaties, landbouw, bedrijfsleven, overheden en beheerders te verbeteren;
  • de aanleg van functionele bloem/akkerranden te bevorderen;
 • Provinciale Staten op 19 april 2013 unaniem hebben besloten bijenkasten te laten plaatsen bij het provinciehuis;

overwegende dat

 • bijen zorgen voor bestuiving en een gezonde bijenstand daarom van groot belang is voor de biodiversiteit in het algemeen en de land- en tuinbouw in het bijzonder;
 • maatregelen ter verbetering van de bijenstand daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn;
 • maatregelen alleen duurzaam succesvol zijn als er een breed draagvlak is onder de betrokken partijen;
 • het geen nut heeft om zaken over te doen die reeds zijn afgesproken in het actieprogramma bijengezondheid;

roepen het College van Gedeputeerde Staten op om

 • met betrokken partijen te inventariseren welke maatregelen zinvol zijn om in Brabant te nemen, aanvullend op het actieprogramma bijengezondheid;
 • deze maatregelen te vertalen naar een bondige visie met een provinciaal actieprogramma, waarin alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben;
 • dit actieprogramma af te stemmen op reeds bestaand beleid zoals de leefgebiedplannen, het stimuleringskader groenblauwe diensten en realisatie van landschapselementen;
 • dit actieprogramma inclusief daarmee samenhangde kosten en mogelijke dekking aan de commissies ER en TSP aan te bieden voorafgaand aan de behandeling van de begroting 2015 in de commissies;

en gaan over tot de orde van de dag.

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, ter bespreking van de Verordening ruimte 2014

 

Besluiten in het Herzien Ontwerpbesluit 03/14F artikel 1.97 toe te voegen en als volgt te formuleren:

 

‘’1.97 Overbelast gebied

 

indien er vanwege de cumulatieve uitstoot van milieubelastende stoffen een aanzienlijke overschrijding bestaat van opgenomen normen waardoor geen goed woon- en leefklimaat geborgd kan worden of er vanwege de cumulatieve uitstoot van milieubelastende stoffen een aantasting van in de nabijheid gelegen ecologische waarden plaatsvindt;’’

 

Toelichting: de begripsbepalingen overbelast gebied en urgentiegebied ontbreken in de Verordening Ruimte wat tot verwarring leid. Beschreven definitie is conform artikel 6.4. lid 2 en 7.4. lid 2 van de Verordening ruimte.

 

Joyce Kardol

 

Partij voor de Vrijheid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, ter bespreking van de Verordening ruimte 2014

 

Besluiten in het Herzien Ontwerpbesluit 03/14F artikel 3.1. lid a als volgt te formuleren:

 

"a. het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid;’’

 

Toelichting: Met het project Mijn Mooi Brabant heeft het college het belang benadrukt van het ruimtelijk inpassen van gebouwen als voorbeeld voor vergelijkbare situaties in Brabant. In de recent verschenen memorie van antwoord wordt aangegeven dat de hoofdregel is dat iedere ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied bijdraagt aan een verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Derhalve is het van belang, mede in het kader van leefbaarheid, dat landschappelijke inpasbaarheid voor gebouwen wordt opgenomen als voorwaarde in de Verordening ruimte en niet als keuze optie.

 

Joyce Kardol

 

Partij voor de Vrijheid