Voorzitter, 
 
Afgelopen maandag hebben we een wereldprimeur kunnen zien; op het Binnenhof werd een bijenkast geplaatst. Een goed initiatief naar aanleiding van de unaniem aangenomen kamermotie afgelopen november als reactie op de schrikbarende bijensterfte. In deze motie werd verzocht het plaatsen van bijenkassen en bijenplanten door imkers te faciliteren op de daarvoor geschikte daken van overheidsgebouwen. 
 
Het bloesemseizoen is de meest geschikte periode voor het plaatsen van bijenkasten. Derhalve verzoekt de PVV met deze motie het college om nog deze lente de imkers de gelegenheid te geven tot, daar waar mogelijk, het plaatsen van bijenkasten- en planten op het dak van of op het terrein van ons Brabants provinciehuis. 
 
(motie is unaniem aangenomen)

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 22 maart 2013,

behandelend het Statenvoorstel 16/13 inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020;

 

 

constaterende dat:

 

-          het Statenvoorstel het voornemen uitspreekt om jaarlijks een (meerdaagse) conferentie te organiseren:"Jaarlijks organiseren wij een bijeenkomst met het Brabantberaad om de resultaten van deze monitoring tegen het licht te houden, te bespreken en zonodig voorstellen tedoen voor het maken van nieuwe afspraken tussen alle partijen."

Read More

 Motie definitie grondgebonden veehouderij