Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 1november 2013 ter bespreking van de rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie,

constaterende dat:

-          de maatregel Stimulering Woningbouwproductie volgens het college een eenmalige maatregel betreft;

-          het instrument Brabantse VerkoopGarantie (BVG) een risicovolle maatregel is;

-          de BVG de provincie ca 23 miljoen euro kost;

-          de provincie hierdoor momenteel woningeigenaar is van 221 woningen;

-          met het instrument Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIN) de provincie participeert in een projecten met een afnamegarantie, zoals bijvoorbeeld project Meerrijk;

-          de provincie hierdoor wederom direct of indirect woningeigenaar kan worden;

overwegende dat:

-          makelaardij geen kerntaak is van een decentrale overheid;

-          er veel wijsheid schuilgaat in het gezegde 'schoenmaker, blijf bij je leest';

dragen Gedeputeerde Staten op:

-          om geen stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie financieel te ondersteunen, waardoor provincie en/of gemeente woningeigenaar kan worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 september 2013, ter bespreking van Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij

 

Besluiten in het ontwerp-besluit 67/13B artikel 8b deel I als volgt te formuleren:

 

"I. Voor het aspect fysieke leefomgeving op ten minste twee thema's beter scoort dan wettelijk is vereist: emissie van geur en één van de thema's emissie van ammoniak, emissie van fijn stof, mineralenbeheer."

 

En gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Kardol

Partij voor de Vrijheid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 september 2013, ter bespreking van Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij

 

Besluiten in het ontwerp-besluit 67/13B artikel 2b als volgt te formuleren:

 

"2. b. bij veehouderijen uitbreiding van bebouwing voor het houden van dieren alleen mogelijk is indien wordt aangetoond dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een zorgvuldige veehouderij, beoordeeld naar een in dit kader te ontwikkelen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij."

 

en artikel 2c te schrappen.

 

En gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Kardol

Partij voor de Vrijheid