Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016

Constaterende dat:

 • Dagelijks veel automobilisten ernstige geurhinder ondervinden met name in de (ochtend)spits van transporten van vervuild slib, met name door slibverwerkend bedrijf SNB te Moerdijk;


Overwegende dat:

 • Gedeputeerde Spierings al regelmatig in overleg is met SNB;
 • Het Hoogheemraadschap van Delfland[1] al enkele jaren een succesvolle pilot draait met geurloos slibtransport bij een ander slibverwerkend bedrijf;[2]
 • De gunning van het nieuwe transportcontract voor SNB, dat voor zes jaar geldt met een aantal verlengingsmogelijkheden, plaatsvindt in juni 2016 en het nieuwe transportcontract op 1 januari 2017 in moet gaan;

Dragen het college op:

 • Bij overleggen met SNB de problematiek van de geurhinder bij slibtransporten ter sprake te brengen;
 • Bij deze overleggen te bespreken of SNB bereid is om initiatieven te nemen voor innovatieve oplossingen voor geurloze slibtransporten;

En gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

 


[1]   http://www.transport-online.nl/site/14221/zuiveringsslib-nu-geurloos-op-transport/

[2]   http://delfluent.nl/innovations/geurloos-slibverladen/

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2015,

Constaterende dat:

 • GeenPeil voldoende handtekeningen heeft opgehaald voor een referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU;
 • Daarom op 6 april 2016 een referendum zal worden gehouden onder alle Nederlanders die dan stemrecht hebben;

Overwegende dat:

 • Het democratisch gezien niet juist is wanneer gemeenten bij dit referendum minder stembureaus ter beschikking stellen dan tijdens reguliere verkiezingen;
 • De gemeenten hiermee mogelijk het democratische recht op stemmen belemmeren;

Verzoeken GS om:

 • Een brief op te stellen richting alle gemeenten in Noord-Brabant waarin met klem wordt gewezen op de noodzaak van evenveel stembureaus tijdens het referendum als bij reguliere verkiezingen;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 18 september 2015, behandelend de nadere uitwerking van GS van het Bestuursakkoord 2015-2019,

Constaterende dat:

 • Nederland en ook Noord-Brabant overspoeld worden met economisch asielzoekers en asielzoekerscentra;
 • Noord-Brabantse burgers ongevraagd opgezadeld worden met de vestiging van nieuwe en de uitbreiding van bestaande asielzoekerscentra;
 • Er sprake is van een onaanvaardbare druk op de leefbaarheid van onze Brabantse gemeentes.

Overwegende dat:

 • Beleid en steun voor economische asielzoekers de problemen alleen maar zullen vergroten, de mensonterende en gevaarlijke mensensmokkel in stand houden en enkel een nog grotere aanzuigende werking hebben op grote groepen kansloze economische immigranten.
 • Een ontmoedigingsbeleid het enige juiste antwoord op de asielproblematiek is.

Dragen GS op om:

 • Op geen enkel wijze provinciaal asielbeleid in Noord-Brabant te initiëren, faciliteren of (mede-)ontwikkelen, of erin te participeren

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen