Rondvraag commissie ROW 16 december 2011

N.a.v.  bijgaande uitspraak van de Rechtbank  zou ik graag de volgende vragen willen stellen:

1. In welke gevallen is de gemeente Reusel-de Mierden genoodzaakt om bij een eventuele voortzetting van de procedure een nieuwe verklaring van geen bezwaar bij GS aan te vragen?
2. In hoeverre zijn bij het eventueel verlenen van een dergelijke verklaring voor dit project de nieuwe provinciale uitgangspunten van toepassing om windenergie slechts te concentreren in het open zeekleigebied van West-Brabant, en dus niet in de Kempen?
3. Deelt u onze opvatting dat een eventuele verklaring van geen bezwaar, gelet op het onder vraag 2 genoemde beleid uit de Structuurvisie en de aanwezige nadelen in dit gebied ten aanzien van windenergie (zoals landschapsvervuiling, overlast voor omwonenden, dieronvriendelijkheid, milieubelasting door zeldzame aarden voor de generatoren en de door het CBS becijferde onrendabelheid van windenergie), niet meer verleend zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

 Beantwoording van de Gedeputeerde

Geacht college,

Met enige verbazing vernam de PVV fractie afgelopen maandag 23 januari het bericht via de Twitter account van SP-Statenlid Slegers dat SP-Gedeputeerde Johan van den Hout vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) is benoemd tot lid van het Congres bij van de Raad van Europa. Op het moment van het verschijnen van dit twitterbericht, om 16:18 uur, was slechts een enkel voor abonnees van Nieuwsbank toegankelijk persbericht beschikbaar. Op de Provinciale website bleek nog niets te zijn gepubliceerd, een bericht van de Provincie verscheen pas om 16:45 uur.

Aangezien de benoeming vanuit het IPO plaatsvindt, vragen wij ons af of de vertegenwoordigers bij het IPO vanuit Provinciale Staten tijdig over deze benoeming zijn geïnformeerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Read More

Met de volgende vragen wil de PVV-fractie voorkomen dat Gedeputeerde Van den Hout aanstuurt op onderprestatie in 2016 en de provincie bij het Rijk moet aankloppen om extra geld.

Daarom vragen wij duidelijkheid over de volgende zaken:

Read More